Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.)

 

Σελίδα [Στοιχεία αίτησης]

[Με την αίτηση αυτή ζητείται] Επιλέγετε το είδος της αίτησης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Π.Υ.Χ.):

  • Χορηγείται για αντικείμενα νέα με καθορισμένο σχήμα, μορφή, βιομηχανικά εφαρμόσιμα και με δυνατότητα να δώσουν λύση σε τεχνικό πρόβλημα.

  • Βασική προϋπόθεση για την προστασία της εφεύρεσης μας με αίτηση Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας, δεν αποκαλύπτουμε σε τρίτους το περιεχόμενο πριν προβούμε σε κατάθεση αίτησης για την προστασία.

  • Ισχύει για 7 χρόνια και δεν ελέγχεται το νέο της εφεύρεσης.

[Για το συγκεκριμένο θέμα της παρούσας αίτησης έχει συνταχθεί προηγουμένως και ΠΡΟΕΡΕΥΝΑ από τον Ο.Β.Ι.] Εφόσον έχει υπάρξει προηγούμενη προέρευνα για το συγκεκριμένο θέμα κλικάρετε την επιλογή.

Σελίδα [Στοιχεία εφεύρεσης]

[Τίτλος εφεύρεσης] Βάζετε τον τίτλο. (Επιτρέπεται η επικόλληση αντιγραμμένου κειμένου.)

Ο τίτλος πρέπει να είναι σύντομος και ενδεικτικός του αντικειμένου της εφεύρεσης. Δεν πρέπει να περιέχει ονομασίες, ξένες λέξεις, σήματα.

Αρχεία

Αναρτάτε τα αρχεία στην αντίστοιχη θέση.

[Περιγραφή]

Η περιγραφή είναι υποχρεωτική σε pdf αρχείο. Σε περίπτωση που η κατάθεση γίνει σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής (δηλαδή, σε μία από τις επίσημες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) πρέπει να προσκομισθεί μετάφραση στα ελληνικά εντός 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης.

[Αξιώσεις]

Στο πεδίο [Αριθμός Αξιώσεων] συμπληρώνετε τον συνολικό αριθμό Αξιώσεων.

Οι αξιώσεις είναι υποχρεωτικές σε pdf αρχείο Σε περίπτωση που η κατάθεση γίνει σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής (δηλαδή, σε μία από τις επίσημες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) πρέπει να προσκομισθεί μετάφραση στα ελληνικά εντός 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης.

Εάν οι αξιώσεις ξεπερνούν τις 10 το κόστος είναι 30 ευρώ για κάθε επιπλέον αξίωση.

[Περίληψη]

Αναρτάτε το pdf αρχείο με την περίληψη. Η ανάρτηση της περίληψης δεν είναι υποχρεωτική με την κατάθεση αλλά μπορεί να προσκομισθεί εντός 4 μηνών.

Σε περίπτωση που η κατάθεση γίνει σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής (δηλαδή, σε μία από τις επίσημες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) πρέπει να προσκομισθεί μετάφραση στα ελληνικά εντός 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης.

[Προτεραιότητα]

Εάν διεκδικείτε συμβατική/ες προτεραιότητα/ες από προηγούμενη κατάθεση στο εξωτερικό συμπληρώνετε τα παρακάτω στοιχεία:

Επιλέγετε [Προσθήκη] και συμπληρώνετε:

[Αριθμό]

[Ημερομηνία] Επιλέγετε από ημερολόγιο που εμφανίζεται και

[Χώρα] Επιλέγετε από τον κατάλογο που εμφανίζεται

Για κάθε προτεραιότητα αναρτάτε τα εξής αρχεία:

  • Ξενόγλωσσο έγγραφο προτεραιότητας

  • Μεταφρασμένο έγγραφο προτεραιότητας

  • Εκχώρηση προτεραιότητας με μετάφραση

Επίσης μπορείτε να διεκδικήσετε προτεραιότητα από κατάθεση Αίτησης Βιομηχανικού Σχεδίου ή Υποδείγματος.

Τέλος, επιλέγετε [Αποθήκευση]

Συνεχίζετε μέχρι την συμπλήρωση όλων των προτεραιοτήτων.

[Διεθνής Εκθεση]

Εφόσον η εφεύρεση έχει παρουσιαστεί σε επίσημα αναγνωρισμένη διεθνή έκθεση σε διάστημα μικρότερο των 6 μηνών πριν την ημερομηνία κατάθεσης επιλέγετε το

[Η εφεύρεση παρουσιάστηκε …]

Στην περίπτωση αυτή ανοίγει πεδίο όπου αν επιθυμείτε μπορείτε να αναρτήσετε σχετική βεβαίωση. Η προσκόμιση μπορεί να γίνει εντός 4 μηνών

Σελίδα [Καταθέτες]: Ο καταθέτης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Για κάθε αίτηση απαιτείται τουλάχιστον ένας ή περισσότεροι καταθέτες.

Συμπληρώνετε τα στοιχεία του Πρώτου Καταθέτη και μετά πατώντας την επιλογή [Προσθήκη Καταθέτη] ανοίγει η σχετική φόρμα και μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον καταθέτες.

Συμπληρώνετε τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε έναν ξεχωριστά και για κάθε επιπλέον Καταθέτη πατάτε την επιλογή [Αποθήκευση].

Τα υποχρεωτικά πεδία εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*).

Αν δεν συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία το σύστημα δεν θα σας αφήσει να προχωρήσετε.

[Είδος προσώπου] επιλέγετε Φυσικό Πρόσωπο, ΝΠΔΔ ή άλλον τύπου από τη λίστα.

[Εκπαιδευτικό ίδρυμα] εάν επιλέξετε Εκπαιδευτικό ίδρυμα ανοίγει ο κατάλογος απ’ όπου επιλέγετε το αντίστοιχο.

[Ref/No κωδικός] είναι για χρήση δικηγορικών γραφείων

[Ποσοστό δικαιωμάτων] Συμπληρώνετε το ποσοστό των δικαιωμάτων του κάθε καταθέτη εφόσον διαφοροποιείται. Εάν τα ποσοστά είναι εξ αδιαιρέτου δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου.

Για τους κατοίκους Ελλάδος πρώτα βάζετε τον Τ.Κ. και το σύστημα συμπληρώνει αυτομάτως την Πόλη.

Για τους κατοίκους εξωτερικού τα πεδία Πόλη και Τ.Κ. είναι υποχρεωτικά αλλά τα συμπληρώνετε ελεύθερα.

Εάν ο Καταθέτης είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού η δήλωση Αντικλήτου είναι υποχρεωτική, ο οποίος θα πρέπει να έχει διεύθυνση στην Ελλάδα.

Η διεύθυνση που δηλώνετε πρέπει να είναι ακριβής, συμπληρώνετε πρώτα τον [Τ.Κ.] και η [Πόλη] εμφανίζεται αυτόματα.

Τα υποχρεωτικά πεδία σημαίνονται με κόκκινο αστερίσκο.(*)

Σελίδα [Εφευρέτες]:

* Ο/Οι εφευρέτης/τες θα πρέπει απαραίτητα να είναι φυσικό/ά πρόσωπο/α.

Πρέπει να συμπληρωθεί όταν ο καταθέτης είναι νομικό πρόσωπο ή ο καταθέτης δεν είναι και εφευρέτης ή ο μόνος εφευρέτης. Δεν αποτελεί απαραίτητο έγγραφο κατά την κατάθεση και μπορεί να προσκομισθεί και μέσα στο 4μηνο από την ημερομηνία κατάθεσης.

Συμπληρώνετε τα στοιχεία του πρώτου εφευρέτη, αν υπάρχουν και άλλοι επιλέγετε «Προσθήκη Εφευρέτη» και αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία του, πατάτε «Αποθήκευση».

Συνεχίζετε μέχρι να συμπληρώσετε όλους τους Εφευρέτες.

Εφόσον ο/οι Καταθέτης/ες είναι ο/οι μοναδικός/οι Εφευρέτης/τες επιλέξτε το σχετικό πεδίο

Σε κάθε άλλη περίπτωση συμπληρώστε τα στοιχεία του/των Εφευρέτη/ών καθώς και τον τρόπο που ο καταθέτης απέκτησε το δικαίωμα κατάθεσης. Οι τρόποι απόκτησης είναι οι εξής:

1) Λόγω σύμβασης μεταβίβασης δικαιωμάτων. Στο ειδικό πεδίο σημειώνουμε την

ημερομηνία μεταβίβασης.

Σημείωση: Αν υπάρχει μία ομάδα εφευρετών με κοινά χαρακτηριστικά, πχ. Ομάδα υπαλλήλων μιας εταιρείας που υπέγραψε από κοινού εκχώρηση δικαιωμάτων προς την εταιρεία.

2) Λόγω κληρονομικής διαδοχής.

3) Λόγω σύμβασης σχέσης εργοδότη-εργαζόμενου, πρέπει να γίνει επιλογή εάν είναι

υπηρεσιακή ή εξαρτημένη.

α) Η επιλογή [Υπηρεσιακή εφεύρεση ] είναι προϊόν συμβατικής σχέσης εργοδότη – εργαζομένου, τότε το δικαίωμα ανήκει εξ’ ολοκλήρου στον εργοδότη.

β) Η επιλογή [Εξαρτημένη εφεύρεση ] είναι η εφεύρεση που πραγματοποιείται από εργαζόμενο με χρήση υλικών, μέσων της επιχείρησης που εργάζεται, τότε το 40% ανήκει στον εργοδότη και το 60% στον εργαζόμενο και η αίτηση συνυποβάλλεται.

4) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό εταιρείας με ερευνητικό σκοπό.

Σελίδα [Εγγραφα αίτησης]

Εδώ μπορείτε να αναρτήσετε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-αρχεία το κάθένα στο αντίστοιχο πεδίο.

Μπορείτε να ανεβάσετε Σχέδια εφόσον υπάρχουν αρχεία μπορούν να είναι μόνον PDF και να μην ξεπερνούν σε μέγεθος τα 10 ΜΒ.

3.1.5. Σελίδα [Πληρωμές]

Σημαντική σημείωση : προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτηση είναι υποχρεωτική η πληρωμή του Τέλους Κατάθεσης.

Το Τέλος Κατάθεσης ανέρχεται σε 50 ευρώ.

Προαιρετικά μπορείτε μαζί με τα τέλη κατάθεσης να πληρώσετε εφόσον επιθυμείτε και το Τέλος χορήγησης.

Υπολογισμός ποσών

  • Τέλη χορήγησης

Το τέλος χορήγησης ανέρχεται σε 100 ευρώ

Για να επιλέξετε ποιες χρεώσεις επιθυμείτε να πληρώσετε μαζί με το τέλος κατάθεσης κλικάρετε τις σχετικές επιλογές στο πινακάκι:

Αναλόγως της επιλογής σας εμφανίζονται τα πεδία :

[Τέλη χορήγησης] όπου φαίνεται το ποσό των Τελών Χορήγησης εφόσον έχετε επιλέξει να τα πληρώσετε σ’αυτή τη φάση.

Τέλος,

[Πληρωτέο]  εμφανίζεται το τελικό πληρωτέο το οποίο θα πρέπει να πληρώσετε.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη όσες φορές θέλετε μέχρι να πατήσετε [Υποβολή]

Εφόσον έχετε ελέγξει την οθόνη και έχετε κάνει τις επιθυμητές επιλογές επιλέγεται

ΥΠΟΒΟΛΗ και οδηγείστε αυτόματα στο περιβάλλον της Τράπεζας για να πληρώσετε.

Μπορείτε να πληρώσετε αργότερα χωρίς η αίτησή σας να αλλοιωθεί αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι έγκυρη αν δεν ολοκληρωθεί η πληρωμή.

Στη φάση αυτή αγνοείτε το κάτω μέρος της οθόνης. Για το υπόλοιπο ποσό εφόσον υπάρξει θα ενημερωθείτε πριν το τέλος της εκπνοής του τετραμήνου ώστε να πληρώσετε έγκαιρα.

Αφού πραγματοποιηθεί η πληρωμή εμφανίζεται κατάλογος των αιτήσεών σας.