Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.)

Χρήσιμη σημείωση :

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην αίτηση και να συμπληρώσετε τα δεδομένα με όποια σειρά θέλετε, μπορείτε να επιστρέψετε στις ενότητες όσες φορές επιθυμείτε για έλεγχο και να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτησή σας, μέχρι την Οριστική κατάθεση. Από την Οριστική κατάθεση και μετά δεν μπορείτε να αλλάξετε τίποτε.

Πριν ξεκινήσετε, να έχετε τις απαραίτητες πληροφορίες (Διευθύνσεις, ΑΦΜ, Τ.Κ) καθώς και όλα τα αναγκαία αρχεία ψηφιακά.

Για να δοθεί αριθμός και ημερομηνία κατάθεσης πρέπει να αναρτηθούν σε pdf τα αρχεία της περιγραφής και αξιώσεις.

Αρχικά, επιλέξτε το είδος της αίτηση που επιθυμείτε.

 

Καρτέλα (Tab) “Στοιχεία αίτησης”

[Με την αίτηση αυτή ζητείται]: Επιλέγετε το είδος της αίτησης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Π.Υ.Χ.):

 • Χορηγείται για αντικείμενα νέα με καθορισμένο σχήμα, μορφή, βιομηχανικά εφαρμόσιμα και με δυνατότητα να δώσουν λύση σε τεχνικό πρόβλημα.
 • Βασική προϋπόθεση για την προστασία της εφεύρεσης μας με αίτηση Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας, δεν αποκαλύπτουμε σε τρίτους το περιεχόμενο πριν προβούμε σε κατάθεση αίτησης για την προστασία.
 • Ισχύει για 7 χρόνια και δεν ελέγχεται το νέο της εφεύρεσης.

Για το συγκεκριμένο θέμα της παρούσας αίτησης έχει συνταχθεί προηγουμένως και ΠΡΟΕΡΕΥΝΑ από τον Ο.Β.Ι. Εφόσον έχει υπάρξει προηγούμενη προέρευνα για το συγκεκριμένο θέμα επιλέξτε την επιλογή.

Επιλέγετε ΕΠΟΜΕΝΟ

 Και μεταφέρεστε στην επόμενη σελίδα.

 

Καρτέλα (Tab) “Στοιχεία εφεύρεσης”

Αρχεία

Αναρτάτε τα αρχεία στην αντίστοιχη θέση.

[Περιγραφή]

Η περιγραφή της εφεύρεσης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ αναρτάτε σε pdf αρχεία και να μην ξεπερνούν σε μέγεθος τα 10 ΜΒ. Σε περίπτωση που η περιγραφή είναι στα Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά (δηλαδή σε μια από τις επίσημες γλώσσες), μέσα σε 4 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης πρέπει να προσκομισθεί η μετάφρασή της στα ελληνικά.

[Αξιώσεις]

Στο πεδίο [Αριθμός Αξιώσεων] συμπληρώνετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τον συνολικό αριθμό Αξιώσεων.

Οι αξιώσεις της εφεύρεσης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ αναρτάτε σε pdf αρχεία και να μην ξεπερνούν σε μέγεθος τα 10 ΜΒ. Σε περίπτωση που οι αξιώσεις είναι στα Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά (δηλαδή σε μια από τις επίσημες γλώσσες), μέσα σε 4 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης πρέπει να προσκομισθούν οι μεταφράσεις τους  στα ελληνικά.

Εάν οι αξιώσεις ξεπερνούν τις 10, το κόστος για κάθε επιπλέον αξίωση είναι 30 ευρώ.

[Περίληψη]

Η περίληψη της εφεύρεσης δεν είναι υποχρεωτική κατά την κατάθεση. Μπορεί να προσκομισθεί μέσα σε 4 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης. Σε περίπτωση που υπάρχει αναρτάτε pdf αρχείο και να μην ξεπερνάει σε μέγεθος τα 10 ΜΒ. Σε περίπτωση που η περίληψη είναι στα Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά (δηλαδή σε μια από τις επίσημες γλώσσες), μέσα σε 4 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης πρέπει να προσκομισθεί η μετάφρασή της στα ελληνικά.

[Προτεραιότητα]

Εάν διεκδικείτε συμβατική/ες προτεραιότητα/ες από προηγούμενη κατάθεση στο εξωτερικό, βασική προϋπόθεση αναγνώρισης της είναι η προθεσμία 12 μηνών από την ημερομηνία της πρώτης κατάθεσης.

Επιλέγετε [Προσθήκη] και συμπληρώνετε τα παρακάτω στοιχεία:

 [Αριθμός] είναι υποχρεωτικό.

[Ημερομηνία] είναι υποχρεωτική και την επιλέγετε από ημερολόγιο που εμφανίζεται.

[Χώρα] είναι υποχρεωτική και την επιλέγετε από τον κατάλογο που εμφανίζεται.

Για κάθε προτεραιότητα αναρτάτε τα εξής pdf αρχεία:

 • Ξενόγλωσσο έγγραφο προτεραιότητας επικυρωμένο με apostille.
 • Μεταφρασμένο έγγραφο προτεραιότητας, επικυρωμένη μετάφραση του στα ελληνικά.
 • Εκχώρηση προτεραιότητας με μετάφραση, εκχώρηση δικαιωμάτων νομίμως βεβαιωμένη και επικυρωμένη μετάφραση του στην περίπτωση που το δικαίωμα προτεραιότητας ανήκει σε άλλο πρόσωπο από τον καταθέτη της αίτησης.

Προθεσμία ανάρτησης των ανωτέρω δικαιολογητικών σε pdf αρχείο είναι:

 • Με την κατάθεση ή
 • Μέσα σε 16 μήνες από τη ημερομηνία προτεραιότητας.

Τέλος, επιλέγετε [Αποθήκευση].

Σε περίπτωση δεύτερη προτεραιότητας επιλέξτε [Προσθήκη] και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία.

Τέλος, επιλέγετε [Αποθήκευση].

[Διεθνής Έκθεση]

Αν η εφεύρεση έχει παρουσιαστεί σε επίσημα αναγνωρισμένη Διεθνή Έκθεση, μέσα σε διάστημα 6 μηνών πριν την ημερομηνία κατάθεσης, επιλέξετε [Η εφεύρεση παρουσιάστηκε]

Στην περίπτωση αυτή ανοίγει πεδίο όπου μπορείτε να αναρτήσετε την σχετική βεβαίωση σε pdf αρχείο. Η σχετική βεβαίωση συμμετοχής στην Έκθεση μπορεί να προσκομισθεί σε διάστημα 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης.

[Τίτλος εφεύρεσης]

Ο τίτλος πρέπει να είναι σύντομος και ενδεικτικός του αντικειμένου της εφεύρεσης. Δεν πρέπει να περιέχει ονομασίες, ξένες λέξεις, σήματα.

Επιλέγετε ΕΠΟΜΕΝΟ

Και μεταφέρεστε στην επόμενη σελίδα.

 

Καρτέλα (Tab) “Καταθέτες”

Ο καταθέτης μπορεί να είναι Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Εκπαιδευτικό ίδρυμα ή Άλλο.

Συμπληρώνετε τα στοιχεία του Καταθέτη στα αντίστοιχα πεδία. Σε περίπτωση δεύτερου καταθέτη επιλέξτε [Προσθήκη Καταθέτη], συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία και επιλέξτε [Αποθήκευση].

Η συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*).

Αν δεν συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία το σύστημα δεν θα σας επιτρέψει να αποστείλετε την αίτησή σας.

[Είδος προσώπου] επιλέγετε Φυσικό Πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο ή Εκπαιδευτικό ίδρυμα ή Άλλο.

[Εκπαιδευτικό ίδρυμα] εάν επιλέξετε Εκπαιδευτικό ίδρυμα ανοίγει κατάλογος και κάνετε την αντίστοιχη επιλογή.

[Ref/No κωδικός] είναι για χρήση δικηγορικών γραφείων. Η συμπλήρωση του δεν είναι υποχρεωτική.

[Ποσοστό δικαιωμάτων] Συμπληρώνετε το ποσοστό των δικαιωμάτων του κάθε καταθέτη εφόσον διαφοροποιείται. Εάν τα ποσοστά είναι εξ αδιαιρέτου δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου.

Εάν ο καταθέτης είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού πρέπει να ορίσει αντίκλητο.

[Αντίκλητος]:

Εφόσον, δηλώνετε αντίκλητο επιλέγετε «Επιθυμώ να δηλώσω αντίκλητο» και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία.

Η συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*).

Εάν ο καταθέτης είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού πρέπει να ορίσει αντίκλητο με διεύθυνση στην Ελλάδα και να δηλώσει ο καταθέτης ότι υποβάλλεται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Η υπεύθυνη δήλωση δεν αποτελεί απαραίτητο έγγραφο της κατάθεσης. Μπορεί να προσκομισθεί στον ΟΒΙ εντός 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης.

Επιλέγετε ΕΠΟΜΕΝΟ

Και μεταφέρεστε στην επόμενη σελίδα.

 

Καρτέλα (Tab) “Εφευρέτες”

* Ο/Οι εφευρέτης/τες θα πρέπει απαραίτητα να είναι φυσικό/ά πρόσωπο/α.

Εφόσον ο/οι Καταθέτης/ες είναι ο/οι μοναδικός/οι Εφευρέτης/τες επιλέξτε το σχετικό πεδίο.

 Συμπληρώνετε όταν ο καταθέτης είναι νομικό πρόσωπο ή ο καταθέτης δεν είναι και εφευρέτης ή ο μόνος εφευρέτης. Μπορεί να προσκομισθεί και μέσα στους 4 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης.

Συμπληρώνετε τα στοιχεία του Εφευρέτη στα αντίστοιχα πεδία, εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση δεύτερου εφευρέτη επιλέξτε [Προσθήκη Εφευρέτη], συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία και επιλέξτε [Αποθήκευση].

Επιλέγετε τον τρόπο που ο καταθέτης απέκτησε το δικαίωμα κατάθεσης:

1) Λόγω σύμβασης μεταβίβασης δικαιωμάτων, συμπληρώνοντας και την ημερομηνία μεταβίβασης.

Σημείωση: Αν υπάρχει μία ομάδα εφευρετών με κοινά χαρακτηριστικά, πχ. Ομάδα

υπαλλήλων μιας εταιρείας που υπέγραψε από κοινού εκχώρηση δικαιωμάτων

προς την εταιρεία.

2) Λόγω κληρονομικής διαδοχής.

3) Λόγω συμβατικής σχέσης εργοδότη εργαζόμενου (υπηρεσιακής) είναι το προϊόν συμβατικής σχέσης εργοδότη-εργαζομένου, τότε το δικαίωμα ανήκει εξ ’ολοκλήρου στον εργοδότη.

4) Λόγω συμβατικής σχέσης εργοδότη εργαζόμενου (εξαρτημένης) είναι η εφεύρεση που πραγματοποιείται από εργαζόμενο με χρήση υλικών, μέσων της επιχείρησης που εργάζεται, τότε 40% ανήκει στον εργοδότη και το 60% στον εργαζόμενο και η αίτηση συνυποβάλλεται.

5) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό εταιρείας με ερευνητικό σκοπό.

Επιλέγετε ΕΠΟΜΕΝΟ

Και μεταφέρεστε στην επόμενη σελίδα.

 

Καρτέλα (Tab) “Έγγραφα αίτησης”

Εδώ μπορείτε να αναρτήσετε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-αρχεία το καθένα στο αντίστοιχο πεδίο χωρίς να είναι υποχρεωτικά.

Μπορείτε να αναρτήσετε τα Σχέδια και τα Έγγραφα νομιμοποίησης εφόσον υπάρχουν αρχεία. Τα αρχεία θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF και να μην ξεπερνούν σε μέγεθος τα 10 ΜΒ.

Επιλέγετε ΕΠΟΜΕΝΟ

Και μεταφέρεστε στην επόμενη σελίδα.

 

Καρτέλα (Tab) “Πληρεξούσιος”

Εφόσον, η αίτηση κατατίθεται από πληρεξούσιο επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο «Η αίτηση κατατίθεται από πληρεξούσιο».

Εφόσον, ο πληρεξούσιος είναι και αντίκλητος επιλέγετε τη σχετική ένδειξη «Ο πληρεξούσιος είναι και αντίκλητος».

Σας υπενθυμίζουμε επίσης, ότι εάν ο καταθέτης είναι κάτοικος εξωτερικού η δήλωση αντικλήτου είναι υποχρεωτική.

Η συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*).

Συμπληρώνονται τα ατομικά στοιχεία του πληρεξουσίου ή αλλιώς επιλέγετε η ενημέρωση στοιχείων πληρεξουσίου με την προϋπόθεση να έχετε κάνει εγγραφή πληρεξουσίου.

Ο κωδικός πληρεξουσίου συμπληρώνεται προαιρετικά από τους συνεργάτες του ΟΒΙ για διευκόλυνση των υπηρεσιών και μόνο.

Σε περίπτωση που ο πληρεξούσιος είναι στέλεχος δικηγορικής εταιρείας, επιλέγετε «Ο πληρεξούσιος είναι στέλεχος δικηγορικής εταιρείας» και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία.

Και τέλος, αναρτάτε τα αρχεία σε μορφή pdf και να μην ξεπερνούν σε μέγεθος τα 10 ΜΒ.

Επιλέγετε ΕΠΟΜΕΝΟ

Και μεταφέρεστε στην επόμενη σελίδα.

 

Καρτέλα (Tab) “Πληρωμές”

Σημαντική σημείωση : προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτηση είναι υποχρεωτική η πληρωμή του Τέλους Κατάθεσης. Το Τέλος Κατάθεσης ανέρχεται σε 50 ευρώ.

Προαιρετικά μπορείτε να πληρώσετε τα επιπλέον τέλη μαζί με το τέλος κατάθεσης, επιλέγοντας τα σχετικά πεδία:

 • Το κόστος των επιπλέον Αξιώσεων εφόσον υπάρχουν
 • Τα Τέλη χορήγησης.

Υπολογισμός ποσών

 • Αξιώσεις

Για κάθε επιπλέον αξίωση πέραν των 10 υπάρχει χρέωση 30 ευρώ.

 • Τέλη χορήγησης

Το τέλος χορήγησης ανέρχεται σε 100 ευρώ

[Πληρωτέο] εμφανίζεται το τελικό ποσό το οποίο θα πρέπει να πληρώσετε.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη όσες φορές θέλετε μέχρι να επιλέξετε [Αποστολή]. Για να αποστείλετε την αίτηση σας θα πρέπει να έχετε επιλέξει [Τα στοιχεία που δηλώνω είναι σωστά].

Εφόσον επιλέξετε Αποστολή, οδηγείστε αυτόματα στις Υποβληθείσες Αιτήσεις.

Μπορείτε να πληρώσετε αργότερα χωρίς η αίτησή σας να αλλοιωθεί αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι έγκυρη αν δεν ολοκληρωθεί η πληρωμή.

Για να πληρώσετε την αίτηση σας, πρέπει να επιλέξετε το ποσό που βρίσκετε στο πεδίο Πληρωμές στις Υποβληθείσες Αιτήσεις.

[Τρόπος πληρωμής]

 Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους:

 • μέσω web banking σε οποιαδήποτε τράπεζα. Στο περιβάλλον της τράπεζας, επιλέγουμε στη κατηγορία «Πληρωμές», από τη λίστα των διαθέσιμων πληρωμών, την κατηγορία «Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)» και εισάγουμε τον αντίστοιχο κωδικό πληρωμής RF στο αντίστοιχο πεδίο «Κωδικός Πληρωμής».
 • μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover.(συμφωνώντας με τους όρους χρήσης επιλέγοντας παράλληλα  τον τρόπο πληρωμής).
 • με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass (για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στην τράπεζα σας).

 

Καρτέλα (Tab) “Οριστικοποιήσεις”

Αφού πραγματοποιηθεί η πληρωμή, επιλέγοντας την αίτησή σας από τις Υποβληθείσες Αιτήσεις, θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της αίτησης