Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ – (Δ.Ε.)

ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – (Δ.Τ.)

Χρήσιμη σημείωση :

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην αίτηση και να συμπηρώσετε τα δεδομένα με όποια σειρά θέλετε, μπορείτε να επιστρέψετε σε ενότητες ξανά ξανά  και να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτησή σας.  Μέχρι την Οριστική κατάθεση.  Από την Οριστική κατάθεση και μετά δεν μπορείτε να αλλάξετε τίποτε.

Φροντίστε να έχετε όλα τις απαραίτητες πληροφορίες (Διευθύνσεις, ΑΦΜ, ΤΚ) καθώς και όλα τα αναγκαία αρχεία ψηφιακά για να μην ταλαιπωρείστε.

Συμπληρώστε πρώτα τα στοιχεία της αίτησης στην πρώτη ενότητα ώστε να προσδιοριστεί τί ακριβώς χρειάζεται και μετά σταδιακά συμπληρώστε τα υπόλοιπα.

 

Σελίδα [Στοιχεία αίτησης]

[Με την αίτηση αυτή ζητείται] Επιλέγετε το είδος της αίτησης.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (Δ.Ε.):

 • Χορηγείται για επινοήματα νέα, με εφευρετική δραστηριότητα και βιομηχανικά εφαρμόσιμα. Αφορά προϊόν, μέθοδο ή χρήση.

 • Βασική προϋπόθεση για την προστασία της εφεύρεσης μας, δεν αποκαλύπτουμε σε τρίτους το περιεχόμενο της εφεύρεσής μας πριν προβούμε σε κατάθεση αίτησης για την προστασία.

 • Ισχύει για 20 χρόνια και έχει τον έλεγχο του νέου της εφεύρεσης.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δ.Τ.) εάν επιλεγεί αυτός ο τίτλος :

 • Είναι τίτλος προστασίας που χορηγείται για μία εφεύρεση που αποτελεί τροποποίηση μιας άλλης εφεύρεσης που έχει ήδη προστατευθεί με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (κύριο Δ.Ε.)

 • Βασική προϋπόθεση να έχει κύριο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας χορηγημένο και σε ισχύ.

 • Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ο ίδιος με τον δικαιούχο του κυρίου Δ.Ε.

 • Το αντικείμενο της νέας εφεύρεσης πρέπει να συνδέεται με μία τουλάχιστον αξίωση του κυρίου Δ.Ε.

 • Το Δίπλωμα Τροποποίησης ακολουθεί την τύχη του κυρίου Δ.Ε. και λήγει μαζί με αυτό.

[Αριθμός Διπλώματος ευρεσιτεχνίας που τροποποιείται] εδώ δηλώνετε υποχρεωτικά τον αριθμό του χορηγημένου κυρίου Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.

Η αίτηση Δ.Ε. ή Δ.Τ. πρέπει να αναφέρεται σε μία μόνο εφεύρεση ή σε περισσότερες που συνδέονται όμως μεταξύ τους ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο εφευρετικό σύνολο.

Αν η αίτηση αφορά περισσότερες ανεξάρτητες εφευρέσεις (σύνθετη αίτηση), ο δικαιούχος της μπορεί να χωρίσει την αίτηση σε περισσότερες τμηματικές αιτήσεις μέχρι την έκδοση Δ.Ε. ή Δ.Τ.

Τότε επιλέγετε : [Τμηματική αίτηση] ανοίγει το πεδίο

[Η αίτηση είναι τμηματική της …. ] όπου πρέπει να δηλώσετε τον αριθμό αρχικής αίτησης για την οποία επιθυμείτε τμηματική κατάθεση.

Η τμηματική αίτησης θα πάρει αυτόματα την Ημερομηνία Κατάθεσης της αρχικής αίτησης Δ.Ε. ή Δ.Τ.

[Τύπος έκθεσης έρευνας] : Επιλέγετε τον επιθυμητό τύπο έκθεσης έρευνας.

 • Απλή έκθεση έρευνας (Υπ.Απόφαση αριθμ. 10374/2009, άρθρο 5)

 • Εκθεση έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη (Υπ.Απόφαση αριθμ. 10374/2009, άρθρο 6)

για λεπτομέρειες σχετικές με την επιλογή συμβουλευτείτε τις αναλυτικές οδηγίες εδώ ( και μπαίνει σύνδεσμος κειμένου Παραρτήματος που περιμένουμε)

[Για το συγκεκριμένο θέμα της παρούσας αίτησης έχει συνταχθεί προηγουμένως και ΠΡΟΕΡΕΥΝΑ από τον Ο.Β.Ι.] Εφόσον έχει υπάρξει προηγούμενη προέρευνα για το συγκεκριμένο θέμα κλικάρετε την επιλογή.

Σελίδα [Στοιχεία εφεύρεσης]

[Τίτλος εφεύρεσης] Βάζετε τον τίτλο. (Επιτρέπεται η επικόλληση αντιγραμμένου κειμένου.)

Ο τίτλος πρέπει να είναι σύντομος και ενδεικτικός του αντικειμένου της εφεύρεσης. Δεν πρέπει να περιέχει ονομασίες, ξένες λέξεις, σήματα.

Αρχεία

Αναρτάτε τα αρχεία στην αντίστοιχη θέση.

[Περιγραφή]

Η περιγραφή είναι υποχρεωτική σε pdf αρχείο. Σε περίπτωση που η κατάθεση γίνει σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής (δηλαδή, σε μία από τις επίσημες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) πρέπει να προσκομισθεί μετάφραση στα ελληνικά εντός 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης.

[Αξιώσεις]

Στο πεδίο [Αριθμός Αξιώσεων] συμπληρώνετε τον συνολικό αριθμό Αξιώσεων.

Μετά αναρτάτε το pdf αρχείο με τις αξιώσεις υποχρεωτικά. Σε περίπτωση που η κατάθεση γίνει σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής (δηλαδή, σε μία από τις επίσημες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) πρέπει να προσκομισθεί μετάφραση στα ελληνικά εντός 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης.

Εάν οι αξιώσεις ξεπερνούν τις 10 το κόστος είναι 30 ευρώ για κάθε επιπλέον αξίωση.

[Περίληψη]

Αναρτάτε το pdf αρχείο με την περίληψη. Η ανάρτηση της περίληψης δεν είναι υποχρεωτική με την κατάθεση αλλά μπορεί να προσκομισθεί εντός 4 μηνών.

Σε περίπτωση που η κατάθεση γίνει σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής (δηλαδή, σε μία από τις επίσημες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) πρέπει να προσκομισθεί μετάφραση στα ελληνικά εντός 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης.

[Προτεραιότητα]

Εάν διεκδικείτε συμβατική/ες προτεραιότητα/ες από προηγούμενη κατάθεση στο εξωτερικό συμπληρώνετε τα παρακάτω στοιχεία:

Επιλέγετε [Προσθήκη] και συμπληρώνετε:

[Αριθμό]

[Ημερομηνία] Επιλέγετε από ημερολόγιο που εμφανίζεται και

[Χώρα] Επιλέγετε από τον κατάλογο που εμφανίζεται

Για κάθε προτεραιότητα αναρτάτε τα εξής αρχεία:

 • Ξενόγλωσσο έγγραφο προτεραιότητας

 • Μεταφρασμένο έγγραφο προτεραιότητας

 • Εκχώρηση προτεραιότητας με μετάφραση

Τέλος, επιλέγετε [Αποθήκευση]

Συνεχίζετε μέχρι την συμπλήρωση όλων των προτεραιοτήτων.

[Διεθνής Εκθεση]

Εφόσον η εφεύρεση έχει παρουσιαστεί σε επίσημα αναγνωρισμένη διεθνή έκθεση σε διάστημα μικρότερο των 6 μηνών πριν την ημερομηνία κατάθεσης επιλέγετε το

[Η εφεύρεση παρουσιάστηκε …]

Στην περίπτωση αυτή ανοίγει πεδίο όπου αν επιθυμείτε μπορείτε να αναρτήσετε σχετική βεβαίωση. Η προσκόμιση μπορεί να γίνει εντός 4 μηνών

Σελίδα [Καταθέτες]: Ο καταθέτης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Για κάθε αίτηση απαιτείται τουλάχιστον ένας ή περισσότεροι καταθέτες.

Συμπληρώνετε τα στοιχεία του Πρώτου Καταθέτη και μετά πατώντας την επιλογή [Προσθήκη Καταθέτη] ανοίγει η σχετική φόρμα και μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον καταθέτες.

Συμπληρώνετε τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε έναν ξεχωριστά και για κάθε επιπλέον Καταθέτη πατάτε την επιλογή [Αποθήκευση].

Τα υποχρεωτικά πεδία εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*).

Αν δεν συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία το σύστημα δεν θα σας αφήσει να προχωρήσετε.

[Είδος προσώπου] επιλέγετε Φυσικό Πρόσωπο, ΝΠΔΔ ή άλλον τύπου από τη λίστα.

[Εκπαιδευτικό ίδρυμα] εάν επιλέξετε Εκπαιδευτικό ίδρυμα ανοίγει ο κατάλογος απ’ όπου επιλέγετε το αντίστοιχο.

[Ref/No κωδικός] είναι για χρήση δικηγορικών γραφείων

[Ποσοστό δικαιωμάτων] Συμπληρώνετε το ποσοστό των δικαιωμάτων του κάθε καταθέτη εφόσον διαφοροποιείται. Εάν τα ποσοστά είναι εξ αδιαιρέτου δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου.

Για τους κατοίκους Ελλάδος πρώτα βάζετε τον Τ.Κ. και το σύστημα συμπληρώνει αυτομάτως την Πόλη.

Για τους κατοίκους εξωτερικού τα πεδία Πόλη και Τ.Κ. είναι υποχρεωτικά αλλά τα συμπληρώνετε ελεύθερα.
 

Σελίδα [Εφευρέτες]:

* Ο/Οι εφευρέτης/τες θα πρέπει απαραίτητα να είναι φυσικό/ά πρόσωπο/α.

Πρέπει να συμπληρωθεί όταν ο καταθέτης είναι νομικό πρόσωπο ή ο καταθέτης δεν είναι και εφευρέτης ή ο μόνος εφευρέτης. Μπορεί να προσκομισθεί και μέσα στο 4μηνο από την ημερομηνία κατάθεσης.

Συμπληρώνετε τα στοιχεία του πρώτου εφευρέτη, αν υπάρχουν και άλλοι επιλέγετε «Προσθήκη Εφευρέτη» και αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία του, πατάτε «Αποθήκευση». Συνεχίζετε μέχρι να συμπληρώσετε όλους τους Εφευρέτες.

Εφόσον ο/οι Καταθέτης/ες είναι ο/οι μοναδικός/οι Εφευρέτης/τες επιλέξτε το σχετικό πεδίο

Σε κάθε άλλη περίπτωση συμπληρώστε τα στοιχεία του/των Εφευρέτη/ών καθώς και τον τρόπο που ο καταθέτης απέκτησε το δικαίωμα κατάθεσης. Οι τρόποι απόκτησης είναι οι εξής ;

1) Λόγω σύμβασης μεταβίβασης δικαιωμάτων. Στο ειδικό πεδίο σημειώνουμε την

ημερομηνία μεταβίβασης.

Σημείωση: Αν υπάρχει μία ομάδα εφευρετών με κοινά χαρακτηριστικά, πχ. Ομάδα

υπαλλήλων μιας εταιρείας που υπέγραψε από κοινού εκχώρηση δικαιωμάτων

προς την εταιρεία.

2) Λόγω κληρονομικής διαδοχής.

3) Λόγω σύμβασης σχέσης εργοδότη-εργαζόμενου, πρέπει να γίνει επιλογή εάν είναι

υπηρεσιακή ή εξαρτημένη.

α) Η επιλογή [Υπηρεσιακή εφεύρεση ] είναι προϊόν συμβατικής σχέσης εργοδότη

εργαζομένου, τότε το δικαίωμα ανήκει εξ’ ολοκλήρου στον εργοδότη.

β) Η επιλογή [Εξαρτημένη εφεύρεση ] είναι η εφεύρεση που πραγματοποιείται από εργαζόμενο με χρήση υλικών, μέσων της επιχείρησης που εργάζεται, τότε 40% ανήκει στον εργοδότη και το 60% στον εργαζόμενο και η αίτηση συνυποβάλλεται.

4) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό εταιρείας με ερευνητικό σκοπό.

 

Σελίδα [Εγγραφα αίτησης]

Εδώ μπορείτε να αναρτήσετε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-αρχεία το κάθένα στο αντίστοιχο πεδίο.

Μπορείτε να ανεβάσετε Σχέδια εφόσον υπάρχουν αρχεία μπορούν να είναι μόνον PDF και να μην ξεπερνούν σε μέγεθος τα 10 ΜΒ.

Σελίδα [Πληρωμές]

Σημαντική σημείωση : προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτηση είναι υποχρεωτική η πληρωμή του Τέλους Κατάθεσης.

Το Τέλος Κατάθεσης ανέρχεται σε 50 ευρώ.

Προαιρετικά μπορείτε να πληρώσετε εφόσον επιθυμείτε

 • Το κόστος των επιπλέον Αξιώσεων εφόσον υπάρχουν

 • Το κόστος της έρευνας εφόσον έχει ζητηθεί

 • Τα Τέλη χορήγησης

Υπολογισμός ποσών

 • Αξιώσεις

10 Αξιώσεις είναι δωρεάν. Πέραν των 10 υπάρχει χρεώση 30 ευρώ για κάθε επιπλέον αξίωση. Παράδειγμα

  • Αριθμός αξιώσεων 15

  • 5*30 = 150 ευρώ

 • Ερευνα

Απλή έκθεση έρευνας (Υπ.Απόφαση αριθμ. 10374/2009, άρθρο 5)

300 ευρώ

Εκθεση έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη (Υπ.Απόφαση αριθμ. 10374/2009, άρθρο 6)

640 ευρώ

 • Τέλη χορήγησης

Τα τέλη χορήγησης ανέρχονται σε 150 ευρώ

Για να επιλέξετε ποιες χρεώσεις επιθυμείτε να πληρώσετε μαζί με το τέλος κατάθεσης κλικάρετε τις σχετικές επιλογές στο πινακάκι:

Αναλόγως της επιλογής σας εμφανίζονται τα πεδία :

[Αξιώσεις] όπου φαίνεται το ποσό των επιπλέον αξιώσεων εφόσον υφίσταται και εφόσον έχετε επιλέξει να τις πληρώσετε σ’αυτή τη φάση.

[Εκθεση] όπου φαίνεται το ποσό χρέωσης του είδους έκθεσης που έχετε επιλέξει εφόσον έχετε επιλέξει να το πληρώσετε σ’ αυτή τη φάση.

[Τέλη χορήγησης] όπου φαίνεται το ποσό των Τελών Χορήγησης εφόσον έχετε επιλέξει να τα πληρώσετε σ’αυτή τη φάση.

Τέλος,

[Πληρωτέο]  εμφανίζεται το τελικό πληρωτέο το οποίο θα πρέπει να πληρώσετε.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη όσες φορές θέλετε μέχρι να πατήσετε [Υποβολή]

Εφόσον έχετε ελέγξει την οθόνη και έχετε κάνει τις επιθυμητές επιλογές επιλέγεται

ΥΠΟΒΟΛΗ και οδηγείστε αυτόματα στο περιβάλλον της Τράπεζας για να πληρώσετε.

Μπορείτε να πληρώσετε αργότερα χωρίς η αίτησή σας να αλλοιωθεί αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι έγκυρη αν δεν ολοκληρωθεί η πληρωμή.

Στη φάση αυτή αγνοείτε το κάτω μέρος της οθόνης. Για το υπόλοιπο ποσό εφόσον υπάρξει θα ενημερωθείτε πριν το τέλος της εκπνοής του τετραμήνου ώστε να πληρώσετε έγκαιρα.

Αφού πραγματοποιηθεί η πληρωμή εμφανίζεται κατάλογος των αιτήσεών σας.