Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

  1. ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ :

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟϊΟΝΤΟΣ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ

Χρήσιμη σημείωση :

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην αίτηση και να συμπηρώσετε τα δεδομένα με όποια σειρά θέλετε, μπορείτε να επιστρέψετε σε ενότητες ξανά ξανά  και να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτησή σας.  Μέχρι την Οριστική κατάθεση.  Από την Οριστική κατάθεση και μετά δεν μπορείτε να αλλάξετε τίποτε.

Φροντίστε να έχετε όλα τις απαραίτητες πληροφορίες (Διευθύνσεις, ΑΦΜ, ΤΚ) καθώς και όλα τα αναγκαία αρχεία ψηφιακά για να μην ταλαιπωρείστε.

Συμπληρώστε πρώτα τα στοιχεία της αίτησης στην πρώτη ενότητα ώστε να προσδιοριστεί τί ακριβώς χρειάζεται και μετά σταδιακά συμπληρώστε τα υπόλοιπα.

Σελίδα [Στοιχεία αίτησης]

[Με την αίτηση αυτή ζητείται] Επιλέγετε το είδος της αίτησης

Η επιλογή είναι ήδη κλικαρισμένη οπότε απλώς προχωρείτε πατώντας

Επόμενο

Σελίδα [Στοιχεία τοπογραφίας]

Πρώτον δηλώνετε εάν πρόκειται για απόρρητο. Στην περίπτωση αυτή στο πεδίο

[Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ]

δηλώνεται 

ΝΑΙ αλλιώς

ΟΧΙ

Στο 

Δήλωση πρώτης μη εμπιστευτικής εμπορικής εκμετάλλευσης

Συμπληρώνετε αντίστοιχα
τον ΑΡΙΘΜΟ
την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
την ΧΩΡΑ
και 
τον ΤΙΤΛΟ
Στον Τίτλο μπορείτε να επικολλήσετε κείμενο που έχει αντιγραφεί.
 
Ακολούθως πατάτε ΕΠΟΜΕΝΟ

 

Σελίδα [Καταθέτες] 

Ο καταθέτης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Για κάθε αίτηση απαιτείται τουλάχιστον ένας ή περισσότεροι καταθέτες.

Συμπληρώνετε τα στοιχεία του Πρώτου Καταθέτη και μετά πατώντας την επιλογή [Προσθήκη Καταθέτη] ανοίγει η σχετική φόρμα και μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον καταθέτες.

Συμπληρώνετε τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε έναν ξεχωριστά και για κάθε επιπλέον Καταθέτη πατάτε την επιλογή [Αποθήκευση].

Τα υποχρεωτικά πεδία εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*).

Αν δεν συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία το σύστημα δεν θα σας αφήσει να προχωρήσετε.

[Είδος προσώπου] επιλέγετε Φυσικό Πρόσωπο, ΝΠΔΔ ή άλλον τύπου από τη λίστα.

[Εκπαιδευτικό ίδρυμα] εάν επιλέξετε Εκπαιδευτικό ίδρυμα ανοίγει ο κατάλογος απ’ όπου επιλέγετε το αντίστοιχο.

[Ref/No κωδικός] είναι για χρήση δικηγορικών γραφείων

[Ποσοστό δικαιωμάτων] Συμπληρώνετε το ποσοστό των δικαιωμάτων του κάθε καταθέτη εφόσον διαφοροποιείται. Εάν τα ποσοστά είναι εξ αδιαιρέτου δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου.

Για τους κατοίκους Ελλάδος πρώτα βάζετε τον Τ.Κ. και το σύστημα συμπληρώνει αυτομάτως την Πόλη.

Για τους κατοίκους εξωτερικού τα πεδία Πόλη και Τ.Κ. είναι υποχρεωτικά αλλά τα συμπληρώνετε ελεύθερα.
 

Σελίδα [Δημιουργός/οί]

Ο/Οι Δημιουργός/οί  θα πρέπει απαραίτητα να είναι φυσικό/ά πρόσωπο/α.

Πρέπει να συμπληρωθεί όταν ο Δημιουργός είναι νομικό πρόσωπο ή ο καταθέτης δεν είναι και Δημιουργός ή ο μόνος Δημιουργός. Μπορεί να προσκομισθεί και μέσα στο 4μηνο από την ημερομηνία κατάθεσης.

Συμπληρώνετε τα στοιχεία του πρώτου εφευρέτη, αν υπάρχουν και άλλοι επιλέγετε «Προσθήκη Δημιουργού» και αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία του, πατάτε «Αποθήκευση». Συνεχίζετε μέχρι να συμπληρώσετε όλους τους Δημιουργούς.

Εφόσον ο/οι Καταθέτης/ες είναι ο/οι μοναδικός/οι Εφευρέτης/τες επιλέξτε το σχετικό πεδίο

Σε κάθε άλλη περίπτωση συμπληρώστε τα στοιχεία του/των Εφευρέτη/ών καθώς και τον τρόπο που ο καταθέτης απέκτησε το δικαίωμα κατάθεσης. Οι τρόποι απόκτησης είναι οι εξής ;

1) Λόγω σύμβασης μεταβίβασης δικαιωμάτων. Στο ειδικό πεδίο σημειώνουμε την

ημερομηνία μεταβίβασης.

Σημείωση: Αν υπάρχει μία ομάδα εφευρετών με κοινά χαρακτηριστικά, πχ. Ομάδα

υπαλλήλων μιας εταιρείας που υπέγραψε από κοινού εκχώρηση δικαιωμάτων

προς την εταιρεία.

2) Λόγω κληρονομικής διαδοχής.

3) Λόγω σύμβασης σχέσης εργοδότη-εργαζόμενου, πρέπει να γίνει επιλογή εάν είναι

υπηρεσιακή ή εξαρτημένη.

α) Η επιλογή [Υπηρεσιακή εφεύρεση ] είναι προϊόν συμβατικής σχέσης εργοδότη

εργαζομένου, τότε το δικαίωμα ανήκει εξ’ ολοκλήρου στον εργοδότη.

β) Η επιλογή [Εξαρτημένη εφεύρεση ] είναι η εφεύρεση που πραγματοποιείται από εργαζόμενο με χρήση υλικών, μέσων της επιχείρησης που εργάζεται, τότε 40% ανήκει στον εργοδότη και το 60% στον εργαζόμενο και η αίτηση συνυποβάλλεται.

4) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό εταιρείας με ερευνητικό σκοπό.

 

Σελίδα [Εγγραφα αίτησης]

Εδώ μπορείτε να αναρτήσετε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-αρχεία το κάθένα στο αντίστοιχο πεδίο.

Μπορείτε να ανεβάσετε Σχέδια εφόσον υπάρχουν αρχεία μπορούν να είναι μόνον PDF και να μην ξεπερνούν σε μέγεθος τα 10 ΜΒ.

Σελίδα [Πληρωμές]

Σημαντική σημείωση : προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτηση είναι υποχρεωτική η πληρωμή του Τέλους Κατάθεσης.

Το Τέλος Κατάθεσης ανέρχεται σε 230 ευρώ.

[Πληρωτέο]  εμφανίζεται το τελικό πληρωτέο το οποίο θα πρέπει να πληρώσετε.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη όσες φορές θέλετε μέχρι να πατήσετε [Υποβολή]

Εφόσον έχετε ελέγξει την οθόνη και έχετε κάνει τις επιθυμητές επιλογές επιλέγεται

ΥΠΟΒΟΛΗ και οδηγείστε αυτόματα στο περιβάλλον της Τράπεζας για να πληρώσετε.

Μπορείτε να πληρώσετε αργότερα χωρίς η αίτησή σας να αλλοιωθεί αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι έγκυρη αν δεν ολοκληρωθεί η πληρωμή.

Στη φάση αυτή αγνοείτε το κάτω μέρος της οθόνης. Για το υπόλοιπο ποσό εφόσον υπάρξει θα ενημερωθείτε πριν το τέλος της εκπνοής του τετραμήνου ώστε να πληρώσετε έγκαιρα.

Αφού πραγματοποιηθεί η πληρωμή εμφανίζεται κατάλογος των αιτήσεών σας.

Δίπλα στον τίτλο της αίτησης που μόλις υποβάλλατε εμφανίζεται το πληρωτέο σε μπλε πλαίσιο. Πατώντας εκεί μεταφέρεστε στο περιβάλλον της Τράπεζας για να πληρώσετε.

Σημειώνεται ότι τρόποι πληρωμής είναι :

 με κατάθεση όπου επιθυμείτε με τη χρήση κωδικού κατάθεσης RF που εμφανίζεται μόλις πατήσετε πληρωμή 

ή 

με οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα 

ή 

Masterpass