Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

Χρήσιμη σημείωση :

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην αίτηση και να συμπληρώσετε τα δεδομένα με όποια σειρά θέλετε. Ακόμη μπορείτε να επιστρέψετε στις ενότητες όσες φορές επιθυμείτε για έλεγχο  και να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτησή σας,  μέχρι την Οριστική κατάθεση.Από την Οριστική κατάθεση και μετά δεν μπορείτε να αλλάξετε τίποτε.

Πριν ξεκινήσετε, θα πρέπει να έχετε τις απαραίτητες πληροφορίες (Διευθύνσεις, ΑΦΜ, Τ.Κ) καθώς και όλα τα αναγκαία αρχεία σε ψηφιακή μορφή.

 

 

Καρτέλα (Tab) «Στοιχεία αίτησης»(Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

Με την αίτηση αυτή ζητείται:

[ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ]: Επιλέξτε το συγκεκριμένο πεδίο.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) “Δέκτης Τεχνολογίας”(Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

Κυρίως Δέκτης

Στοιχεία : Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία:

[Επώνυμο ή επωνυμία*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο ή την επωνυμία.

[Όνομα]: Συμπληρώστε προαιρετικά το όνομα.

[Εθνικότητα]: Επιλέξτε από τον κατάλογο που εμφανίζεται.

Στοιχεία Διεύθυνσης: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία:

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την διεύθυνση.

[Χώρα*]: Επιλέξτε υποχρεωτικά από τον κατάλογο που εμφανίζεται.

[Τ.Κ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

[Πόλη]: Συμπληρώστε προαιρετικά πόλη.

[Α.Φ.Μ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ΑΦΜ σας.

Στοιχεία επικοινωνίας: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία:

[Email*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το email σας.

[Τηλέφωνο]: Συμπληρώστε προαιρετικά το τηλέφωνο.

[Fax]: Συμπληρώστε προαιρετικά το fax.

 

Κωδικός βιομηχανικού κλάδου : Συμπληρώνεται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Ο.Β.Ι.

Συμπληρώνετε προαιρετικά τα παρακάτω πεδία:

[ΕΣΥΕ]

[SITC]

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσθέσετε περισσότερους από έναν δέκτες τεχνολογίας, επιλέγετε:

[Προσθήκη δέκτη τεχνολογίας] και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία ομοίως με τον κυρίως δέκτη.

 Τέλος, επιλέγετε:

[Αποθήκευση] και αποθηκεύετε τα στοιχεία  των λοιπών δεκτών.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) “Δότης Τεχνολογίας”(Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

Κυρίως Δότης

Στοιχεία : Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία:

[Επώνυμο ή επωνυμία*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο ή την επωνυμία.

[Όνομα]: Συμπληρώστε προαιρετικά το όνομα.

[Εθνικότητα]: Επιλέξτε από τον κατάλογο που εμφανίζεται.

Στοιχεία Διεύθυνσης: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία:

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την διεύθυνση.

[Χώρα*]: Επιλέξτε υποχρεωτικά από τον κατάλογο που εμφανίζεται.

[Τ.Κ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

[Πόλη]: Συμπληρώστε προαιρετικά πόλη.

[Α.Φ.Μ]: Συμπληρώστε προαιρετικά το ΑΦΜ.

Στοιχεία επικοινωνίας: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία:

[Email*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το email σας.

[Τηλέφωνο]: Συμπληρώστε προαιρετικά το τηλέφωνο.

[Fax]: Συμπληρώστε προαιρετικά το fax.

 

Κωδικός βιομηχανικού κλάδου : Συμπληρώνεται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Ο.Β.Ι.

                       Συμπληρώνετε προαιρετικά τα παρακάτω πεδία:

[ΕΣΥΕ]

[SITC]

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσθέσετε περισσότερους από έναν δότες τεχνολογίας, επιλέγετε:

[Προσθήκη δέκτη τεχνολογίας] και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία ομοίως με τον κυρίως δότη.

 Τέλος, επιλέγετε:

[Αποθήκευση] και αποθηκεύετε τα στοιχεία  των λοιπών δοτών.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) “Στοιχεία της Σύμβασης”(Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

Συμπληρώνετε αντίστοιχα πεδία:

[Α.Ημερομηνία υπογραφής]: Επιλέξτε προαιρετικά την ημερομηνία από το ημερολόγιο που εμφανίζεται.

[B.Εναρξη εφαρμογής]: Επιλέξτε προαιρετικά την ημερομηνία από το ημερολόγιο που εμφανίζεται.

[Γ.Λήξη ισχύος]: Επιλέξτε προαιρετικά την ημερομηνία από το ημερολόγιο που εμφανίζεται.

[Δ.Διάρκεια σύμβασης (μήνες)]: Συμπληρώστε προαιρετικά την διάρκεια σύμβαση σε μήνες.

[Ε.Αντικέιμενο της Σύμβασης]: Συμπληρώστε προαιρετικά το αντικείμενο της σύμβασης.

[ΣΤ. Προϊόντα /υπηρεσίες που καλύπτει η Σύμβαση]: Συμπληρώστε προαιρετικά τα προϊόντα και υπηρεσίες που έχει η Σύμβαση.

[Z.Αλλα στοιχεία]: Συμπληρώστε προαιρετικά εαν υπάρχουν επιπλέον στοιχεία.

Καθώς και:

[ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ]: Επιλέγετε προαιρετικά ένα από τα παρακάτω

[Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας]

[Εμπορικό σήμα]

[Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας]

[Τεχνογνωσία]

[Λογισμικό]

[Άλλο]

[ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ]: Επιλέγετε προαιρετικά ένα από τα παρακάτω

[Εκπαίδευση]

[Συμβουλές]

[Βασικός σχεδιασμός]

[Λεπτομερής σχεδιασμός]

[Κατασκευή/Εγκατάσταση]

[Δοκιμές]

[Επισκευή/συντήρηση εξοπλισμού]

[‘Αλλο]

[ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ]: Επιλέγετε προαιρετικά ένα από τα παρακάτω

[Οργάνωση]

[Επίβλεψη κατασκευής/εγκατάστασης]

[Έρευνα αγοράς]

[Επίβλεψη έναρξης παραγωγής]

[Διοικητική επίβλεψη]

[Άλλο]

[ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ]: Επιλέξτε προαιρετικά.

[ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ]: Επιλέξτε προαιρετικά.

[ΑΛΛΗ (εξειδικεύστε)]: Επιλέξτε προαιρετικά.

[Παρακαλούμε εξειδικεύστε]: συμπληρώστε προαιρετικά σε περίπτωση που θέλετε να εξειδικεύσετε.

[ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΟΤΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ(Σε πσοσοστό %]: Συμπληρώστε προαιρετικά το ποσοστό.

[ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τις παρατηρήσεις.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

 

Καρτέλα (Tab) «Έγγραφα αίτησης»

[Αρχείο σύμβασης]: Επισυνάψτε προαιρετικα το αρχείο σύμβασης.Το αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, να μην ξεπερνάει σε μέγεθος τα 10 ΜΒ και να μην είναι κλειδωμένο.

[Αρχείο εισαγγελικής]: Επισυνάψτε προαιρετικα το αρχείο εισαγγελικής.Το αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, να μην ξεπερνάει σε μέγεθος τα 10 ΜΒ και να μην είναι κλειδωμένο.

[Καταστατικό]: Επισυνάψτε προαιρετικα το αρχείο καταστατικού.Το αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, να μην ξεπερνάει σε μέγεθος τα 10 ΜΒ και να μην είναι κλειδωμένο.

[Εγγραφο νομιμοποίησης]: Επισυνάψτε προαιρετικα το αρχείο νομιμοποίησης.Το αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, να μην ξεπερνάει σε μέγεθος τα 10 ΜΒ και να μην είναι κλειδωμένο.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) «Πληρεξούσιος»(Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να δηλώσετε πληρεξούσιο:

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δηλώσετε πληρεξούσιο και  έχει προηγηθεί εγγραφή στοιχείων πληρεξουσίου  επιλέξτε:

[Ενημέρωση στοιχείων πληρεξουσίου] ώστε να γίνει αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων πληρεξουσιου.

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

Εάν δεν έχει προηγηθεί εγγραφή στοιχείων πληρεξουσίου επιλέξτε:

[Η αίτηση κατατίθεται από πληρεξούσιο] και συμπληρώνετε τα παρακάτω:

Ατομικά στοιχεία :

[Επώνυμο*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο.

[Όνομα*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το όνομα.

[Κωδικός πληρεξουσίου (εφόσον υπάρχει)]:Ο κωδικός πληρεξουσίου συμπληρώνεται προαιρετικά από τους συνεργάτες του ΟΒΙ για διευκόλυνση των υπηρεσιών και μόνο.

Διεύθυνση:

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την διεύθυνση.

[Χώρα]: Συμπληρώστε προαιρετικά την χώρα.

[Τ.Κ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

[Πόλη]: Συμπληρώστε προαιρετικά την Πόλη.

Στοιχεία επικοινωνίας :

[Email*]:Συμπληρώστε υποχρεωτικά το email.

[Τηλέφωνα]: Συμπληρώστε προαιρετικά το τηλέφωνο.

[Fax]: Συμπληρώστε προαιρετικά το fax.

[O πληρεξούσιος είναι στέλεχος δικηγορικής εταιρείας]: Επιλέξτε σε περίπτωση που ο πληρεξούσιος είναι στέλεχος δικηγορικής εταιρείας και συμπληρώστε τα παρακάτω:

Εταιρικά στοιχεία :

[Επώνυμο ή επωνυμία*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο ή την επωνυμία της δικηγορικής εταιρείας.

[Όνομα]: Συμπληρώστε προαιρετικά το όνομα.

[Κωδικός πληρεξουσίου (εφόσον υπάρχει)]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον κωδικό πληρεξουσίου.

[Α.Φ.Μ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον Α.Φ.Μ.

[Γενικό Πληρεξούσιο]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το σχετικό έγγραφο γενικού Πληρεξουσίου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, να μην ξεπερνά σε μέγεθος  τα 10ΜΒ και να μην είναι κλειδωμένο.

[Εδικό Πληρεξούσιο]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το σχετικό έγγραφο ειδικού Πληρεξουσίου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, να μην ξεπερνά σε μέγεθος  τα 10ΜΒ και να μην είναι κλειδωμένο.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) «Καταθέτης»(Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

Στοιχεία καταθέτη: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία:

[Ref/no Κωδικός]: Αριθμός για χρήση δικηγορικών γραφείων. Συμπληρώστε προαιρετικά.

[Επώνυμο ή επωνυμία*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο ή την επωνυμία.

[Όνομα]: Συμπληρώστε προαιρετικά το όνομα.

Στοιχεία Διεύθυνσης: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία:

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την Διεύθυνση.

[Χώρα*]: Επιλέξτε υποχρεωτικά από τον κατάλογο που εμφανίζεται.

[Τ.Κ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

[Πόλη]: Συμπληρώστε προαιρετικά την πόλη.

Στοιχεία επικοινωνίας: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία:

[Email*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το email σας.

[Τηλέφωνο]: Συμπληρώστε προαιρετικά το τηλέφωνο.

[Fax]: Συμπληρώστε προαιρετικά το fax.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) «Πληρωμές»

Σημαντική σημείωση : προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτηση είναι υποχρεωτική η πληρωμή του Τέλους Κατάθεσης . Το Τέλος Κατάθεσης ανέρχεται σε 136 ευρώ.

[Πληρωτέο] :εμφανίζεται το τελικό πληρωτέο το οποίο θα πρέπει να πληρώσετε.

[Τα στοιχεία που δηλώνω είναι σωστά]: Επιλέξτε για να αποστείλετε την αίτηση σας.

 

Επιλέγετε [Αποστολή]

 

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη όσες φορές θέλετε μέχρι να επιλέξετε [Αποστολή]. Αν δεν συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία το σύστημα δεν θα σας επιτρέψει να αποστείλετε την αίτησή σας. Μέτα την αποστολή τις αίτηση σας, οδηγείστε αυτόματα στις Υποβληθείσες Αιτήσεις.

Μπορείτε να πληρώσετε αργότερα χωρίς η αίτησή σας να αλλοιωθεί αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι έγκυρη αν δεν ολοκληρωθεί η πληρωμή.

Για να πληρώσετε την αίτηση σας, πρέπει να επιλέξετε το ποσό που βρίσκετε στο πεδίο Πληρωμές στις Υποβληθείσες Αιτήσεις.

[Τρόπος πληρωμής]

Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους:

      • μέσω web banking σε οποιαδήποτε τράπεζα. Στο περιβάλλον της τράπεζας, επιλέγουμε στη κατηγορία «Πληρωμές», από τη λίστα των διαθέσιμων πληρωμών, την κατηγορία «Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)» και εισάγουμε  τον αντίστοιχο κωδικό πληρωμής RF στο αντίστοιχο πεδίο «Κωδικός Πληρωμής».
      • μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover.(συμφωνώντας με τους όρους χρήσης επιλέγοντας παράλληλα  τον τρόπο πληρωμής).
      • με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass (για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στην τράπεζα σας).

 

Καρτέλα (Tab) “Οριστικοποιήσεις”

Αφού πραγματοποιηθεί η πληρωμή, επιλέγοντας την αίτησή σας από τις Υποβληθείσες Αιτήσεις, θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της αίτησης.