Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

 

Χρήσιμη σημείωση :

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην αίτηση και να συμπληρώσετε τα δεδομένα με όποια σειρά θέλετε. Ακόμη μπορείτε να επιστρέψετε στις ενότητες όσες φορές επιθυμείτε για έλεγχο  και να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτησή σας,  μέχρι την Οριστική κατάθεση.Από την Οριστική κατάθεση και μετά δεν μπορείτε να αλλάξετε τίποτε.

Πριν ξεκινήσετε, θα πρέπει να έχετε τις απαραίτητες πληροφορίες (Διευθύνσεις, ΑΦΜ, Τ.Κ) καθώς και όλα τα αναγκαία αρχεία σε ψηφιακή μορφή.

 

Καρτέλα (Tab) “Στοιχεία αίτησης”(Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

[Με την αίτηση αυτή ζητείται*]: Επιλέγετε υποχρεωτικά το είδος της αίτησης 

[ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ]

[Αριθμός αίτησης  ΣΠΠΦ*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά τον αριθμό αίτησης ΣΠΠΦ.

[Αριθμός χορήγησης  ΣΠΠΦ*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά τον αριθμό χορήγησης ΣΠΠΦ.

[Εκκρεμής αίτηση ΣΠΠΦ*]: Επιλέξτε υποχρεωτικά εάν η αίτηση είναι εκκρεμής ή όχι.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) “Στοιχεία ΔΕ ή Ε.Δ.Ε”(Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

[Αριθμός κυρίου Δ.Ε ή Ε.Δ.Ε]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον αριθμό κυρίου ΔΕ ή ΕΔΕ.

[Ημερομηνία κατάθεσης κυρίου Δ.Ε ή Ε.Δ.Ε]: Επιλέξτε προαιρετικά την ημερομηνία από το ημερολόγιο που εμφανίζεται.

[Ημερομηνία λήξης κυρίου Δ.Ε ή Ε.Δ.Ε]: Επιλέξτε προαιρετικά την ημερομηνία από το ημερολόγιο που εμφανίζεται.

[Ημερομηνία χορήγησης κυρίου Δ.Ε ή Ε.Δ.Ε]: Επιλέξτε προαιρετικά την ημερομηνία από το ημερολόγιο που εμφανίζεται.

Ευρωπαϊκή Άδεια

Επιλέγετε [Προσθήκη] και συμπληρώνετε τα παρακάτω στοιχεία:

[Αριθμός Κυκλοφορίας]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον αριθμό κυκλοφορίας.

[Ημερομηνία Κυκλοφορίας]: Επιλέξτε προαιρετικά την ημερομηνία από το ημερολόγιο που εμφανίζεται.

[Ευρωπαϊκή Χώρα]: Επιλέξτε προαιρετικά την χώρα από τον κατάλογο που εμφανίζεται.

Επιλέγετε [Αποθήκευση].

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε δεύτερη προτεραιότητα, επιλέγετε:

[Προσθήκη]: Συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία ομοίως με την πρωτη προτεραιότητα.

Τέλος, επιλέγετε:

[Αποθήκευση] και αποθηκεύετε τα στοιχεία.

 

[Προσδιορισμός προϊόντος για το οποίο ζητείται προστασία]: Συμπληρώστε προαιρετικά το κείμενο που αφορά στο προσδιορισμό του προϊόντος, το οποίο θα πρέπει να είναι σύντομος και ενδεικτικός του αντικειμένου της εφεύρεσης. Δεν πρέπει να περιέχει ονομασίες, ξένες λέξεις, σήματα.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

 Καρτέλα (Tab) «Αιτών»(Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

Στοιχεία αιτούντος: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία

[Επώνυμο ή επωνυμία*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο ή την επωνυμία.

[Όνομα]: Συμπληρώστε προαιρετικά το όνομα.

[Όνομα πατρός]: Συμπληρώστε προαιρετικά το όνομα πατρός.

[Εθνικότητα]: Επιλέξτε προαιρετικά από τον κατάλογο που εμφανίζεται.

Στοιχεία Διεύθυνσης: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την Διεύθυνση.

[Χώρα*]: Επιλέξτε υποχρεωτικά από τον κατάλογο που εμφανίζεται.

[Τ.Κ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

[Πόλη]: Συμπληρώστε προαιρετικά την πόλη.

[Α.Φ.Μ.]: Συμπληρώστε προαιρετικά το Α.Φ.Μ.

Στοιχεία επικοινωνίας: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία

[Email*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το email σας.

[Τηλέφωνο]: Συμπληρώστε προαιρετικά το τηλέφωνο.

[Fax]: Συμπληρώστε προαιρετικά το fax.

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσθέσετε περισσότερους από έναν αιτούντες, επιλέγετε:

[Προσθήκη αιτούντος] και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία ομοίως με τον κυρίως αιτών.

 Τέλος, επιλέγετε:

[Αποθήκευση] και αποθηκεύετε τα στοιχεία  των λοιπών αιτούντων.

 

Αντίκλητος

Εάν ο καταθέτης είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού πρέπει να ορίσει αντίκλητο.

[Επιθυμώ να δηλώσω αντίκλητο]: Επιλέξτε σε περίπτωση που επιθυμείτε να δηλώσετε αντίκλητο.

Προσωπικά στοιχεία:

[Επώνυμο*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο.

[Όνομα*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το όνομα.

[Κωδικός αντίκλητου]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον κωδικό  αντίκλητου.

Διεύθυνση:

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την Διεύθυνση.

[Τ.Κ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

[Πόλη]: Συμπληρώστε προαιρετικά την πόλη.

Στοιχεία επικοινωνίας:

[Email*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το email σας. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό το email του καταθέτη, εισάγετε το email του πληρεξουσίου.

[Τηλέφωνο]: Συμπληρώστε προαιρετικά το κινητό σας τηλέφωνο.

[Fax]: Συμπληρώστε προαιρετικά το fax.

 

*Εάν ο καταθέτης είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού πρέπει να ορίσει αντίκλητο με διεύθυνση στην Ελλάδα και να δηλώσει ο καταθέτης ότι υποβάλλεται στην δικαιοδοσία των       δικαστηρίων της Αθήνας.Η υπεύθυνη δήλωση δεν αποτελεί απαραίτητο έγγραφο της κατάθεσης. Μπορεί να προσκομισθεί στον ΟΒΙ εντός 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) «Έγγραφα αίτησης»

[Αντίγραφο δήλωσης συμμόρφωσης σε πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το αντίγραφο δήλωσης συμμόρφωσης σε πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας.Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλεδωμένο.

[Αδεια κυκλοφορίας σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης]: Επισυνάπτετε προαιρετικά την άδεια κυκλοφορίας σε όλα τα κράτη μέλη της ευρωπαικής ένωσης .Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλεδωμένο.

[Αντίγραφο χορηγημένου τίτλου ΣΠΠΦ]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το αντίγραφοχορηγημένου τίτλου ΣΠΠΦ.Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλεδωμένο.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) «Πληρεξούσιος»(Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να δηλώσετε πληρεξούσιο:

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δηλώσετε πληρεξούσιο και  έχει προηγηθεί εγγραφή στοιχείων πληρεξουσίου  επιλέξτε:

[Ενημέρωση στοιχείων πληρεξουσίου] ώστε να γίνει αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων πληρεξουσιου.

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

Εάν δεν έχει προηγηθεί εγγραφή στοιχείων πληρεξουσίου επιλέξτε:

[Η αίτηση κατατίθεται από πληρεξούσιο] και συμπληρώνετε τα παρακάτω:

[Ο πληρεξούσιος είναι και αντίκλητος]: Επιλέξτε εφόσον ο πληρεξούσιος είναι και αντίκλητος.

Ατομικά στοιχεία :

[Επώνυμο*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο.

[Όνομα*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το όνομα.

[Κωδικός πληρεξουσίου (εφόσον υπάρχει)]:Ο κωδικός πληρεξουσίου συμπληρώνεται προαιρετικά από τους συνεργάτες του ΟΒΙ για διευκόλυνση των υπηρεσιών και μόνο.

[Κωδικός Αντικλήτου]: Η επιλογή εισαγωγής κωδικού αντικλήτου ενεργοποιείται σε περίπτωση που έχετε επιλέξει [Ο πληρεξούσιος είναι και αντίκλητος] και συμπληρώνεται προαιρετικά.

Διεύθυνση:

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την διεύθυνση.

[Χώρα]: Συμπληρώστε προαιρετικά την χώρα.

[Τ.Κ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

[Πόλη]: Συμπληρώστε προαιρετικά την Πόλη.

Στοιχεία επικοινωνίας :

[Email*]:Συμπληρώστε υποχρεωτικά το email.

[Τηλέφωνα]: Συμπληρώστε προαιρετικά το τηλέφωνο.

[Fax]: Συμπληρώστε προαιρετικά το fax.

[O πληρεξούσιος είναι στέλεχος δικηγορικής εταιρείας]: Επιλέξτε σε περίπτωση που ο πληρεξούσιος είναι στέλεχος δικηγορικής εταιρείας και συμπληρώστε τα παρακάτω:

Εταιρικά στοιχεία :

[Επώνυμο ή επωνυμία*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο ή την επωνυμία της δικηγορικής εταιρείας.

[Όνομα]: Συμπληρώστε προαιρετικά το όνομα.

[Κωδικός πληρεξουσίου (εφόσον υπάρχει)]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον κωδικό πληρεξουσίου.

[Α.Φ.Μ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον Α.Φ.Μ.

[Γενικό Πληρεξούσιο]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το σχετικό έγγραφο γενικού Πληρεξουσίου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, να μην ξεπερνά σε μέγεθος  τα 10ΜΒ και να μην είναι κλειδωμένο.

[Εδικό Πληρεξούσιο]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το σχετικό έγγραφο ειδικού Πληρεξουσίου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, να μην ξεπερνά σε μέγεθος  τα 10ΜΒ και να μην είναι κλειδωμένο.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) «Πληρωμές»

Σημαντική σημείωση : προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτηση είναι υποχρεωτική η πληρωμή του Τέλους Κατάθεσης .Το Τέλος Κατάθεσης ανέρχεται σε 1200 ευρώ.

[Πληρωτέο]  εμφανίζεται το τελικό ποσό το οποίο θα πρέπει να πληρώσετε.

[Τα στοιχεία που δηλώνω είναι σωστά]: Επιλέξτε για να αποστείλετε την αίτηση σας.

Επιλέγετε [Αποστολή]

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη όσες φορές θέλετε μέχρι να επιλέξετε [Αποστολή]. Αν δεν συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία το σύστημα δεν θα σας επιτρέψει να αποστείλετε την αίτησή σας. Μέτα την αποστολή τις αίτηση σας, οδηγείστε αυτόματα στις Υποβληθείσες Αιτήσεις.

Μπορείτε να πληρώσετε αργότερα χωρίς η αίτησή σας να αλλοιωθεί αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι έγκυρη αν δεν ολοκληρωθεί η πληρωμή.

Για να πληρώσετε την αίτηση σας, πρέπει να επιλέξετε το ποσό που βρίσκετε στο πεδίο Πληρωμές στις Υποβληθείσες Αιτήσεις

[Τρόπος πληρωμής]

Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους:

    • μέσω web banking σε οποιαδήποτε τράπεζα. Στο περιβάλλον της τράπεζας, επιλέγουμε στη κατηγορία «Πληρωμές», από τη λίστα των διαθέσιμων πληρωμών, την κατηγορία «Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)» και εισάγουμε  τον αντίστοιχο κωδικό πληρωμής RF στο αντίστοιχο πεδίο «Κωδικός Πληρωμής».
    • μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover.(συμφωνώντας με τους όρους χρήσης επιλέγοντας παράλληλα  τον τρόπο πληρωμής).
    • με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass (για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στην τράπεζα σας).

 

Καρτέλα (Tab) «Oριστικοποιήσεις»

Aφού πραγματοποιηθεί η πληρωμή, επιλέγοντας την αίτησή σας από τις Υποβληθείσες Αιτήσεις, θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της αίτησης.