Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

 

Σημείωση: Κάθε αίτηση αφορά ένα και μόνο αίτημα. Ομαδικά αιτήματα δεν γίνονται δεκτά.

Χρήσιμη σημείωση :

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην αίτηση και να συμπληρώσετε τα δεδομένα με όποια σειρά θέλετε. Ακόμη μπορείτε να επιστρέψετε στις ενότητες όσες φορές επιθυμείτε για έλεγχο  και να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτησή σας,  μέχρι την Οριστική κατάθεση.Από την Οριστική κατάθεση και μετά δεν μπορείτε να αλλάξετε τίποτε.

Πριν ξεκινήσετε, θα πρέπει να έχετε τις απαραίτητες πληροφορίες (Διευθύνσεις, ΑΦΜ, Τ.Κ) καθώς και όλα τα αναγκαία αρχεία σε ψηφιακή μορφή.

 

 

Καρτέλα (Tab) “Αίτημα Μεταβολής”(Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

[H παρούσα αίτηση σχετίζεται με το παρακάτω είδος τίτλου*]: Επιλέγετε υποχρεωτικά το είδος αίτησης από τον ακόλουθο κατάλογο:

[ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ]

[ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ]

[ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ(ΜΕ EPO FORM)]

[ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ]

[ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ]

[ΆΛΛΟ]

 

[Τύπο Μεταβολής*]: Αντίστοιχα επιλέγετε υποχρεωτικά τύπο μεταβολής.

[ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ]

[ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ]

[ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ]

[ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΈΔΡΑΣ]

[ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ]

[ΟΡΙΣΜΟΣ/ΆΡΣΗ/ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ Η ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ]

[ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ]

[ΛΥΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ]

[ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΆΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ]

[ΕΓΓΡΑΦΗ / ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ]

[ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ]

[ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ]

[ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΚΥΡΙΟ]

[ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ]

[ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ]

 

Συμπληρώστε τον Αριθμό Κατάθεσης ή Χορήγησης με ακρίβεια:

[Αριθμός Kατάθεσης/Xορήγησης (ΟΒΙ) *]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά τον αριθμό κατάθεσης ή χορήγησης.

Επισυναπτόμενα έγγραφα μεταβολής:

Επιλέγετε [Προσθήκη] σε περίπτωση που έχετε κάποιο αρχείο και συμπληρώνετε τα παρακάτω στοιχεία:

[Περιγραφή αρχείου*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την περιγραφή του αρχείου.

[Επισύναψη Αρχείου*]: Επισυνάπτετε το αρχείο το οποίο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10MB και να μην είναι κλειδωμένο.

Τέλος, επιλέγετε [Αποθήκευση].

Σε περίπτωση πέραν του ενός αρχείων επιλέγετε:

[Προσθήκη]: και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία με τον ίδιο τρόπο.

 Τέλος, επιλέγετε [Αποθήκευση]

* Τα αρχεία θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF,να μην ξεπερνούν σε μέγεθος τα 10 ΜΒ και να μην είναι κλειδωμένα.

[Αίτημα*]: Περιγράφετε το αίτημά σας συνοπτικά και με όσο μεγαλύτερη σαφήνεια γίνεται.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) “Αιτών” (Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

Στοιχεία αιτούντος:

[Είδος προσώπου*]: Επιλέξτε υποχρεωτικά είδος προσώπου.

Εάν επιλέξετε:

[Φυσικό Πρόσωπο]: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία:

[Επώνυμο ή επωνυμία*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο ή την επωνυμία.

[Όνομα]: Συμπληρώστε προαιρετικά το όνομα.

Στοιχεία Διεύθυνσης: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία:

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την διεύθυνση.

[Χώρα*]: Επιλέξτε υποχρεωτικά από τον κατάλογο που εμφανίζεται.

[Τ.Κ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

[Πόλη]: Συμπληρώστε προαιρετικά την πόλη.

[Α.Φ.Μ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τoν ΑΦΜ.

Στοιχεία επικοινωνίας: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία:

[Email*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το email σας. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό το email του καταθέτη, εισάγετε το email του πληρεξουσίου.

[Τηλέφωνο*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το τηλέφωνο.

[Fax ή σταθερό]: Συμπληρώστε προαιρετικά το fax.

Εάν επιλέξετε:

[Νομικό Πρόσωπο]: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία:

[Ref/no Κωδικός]: Αριθμός για χρήση δικηγορικών γραφείων. Η συμπλήρωση του είναι προαιρετική.

[Επώνυμο ή επωνυμία*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο ή την επωνυμία.

[Όνομα]:Συμπληρώστε προαιρετικά το όνομα.

Στοιχεία Διεύθυνσης:

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την Διεύθυνση.

[Χώρα*]: Επιλέξτε υποχρεωτικά από τον κατάλογο που εμφανίζεται.

 [Τ.Κ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

[Πόλη]: Συμπληρώστε προαιρετικά την πόλη.

[Α.Φ.Μ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τoν ΑΦΜ.

Στοιχεία επικοινωνίας:

[Email*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το email σας. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό το email του καταθέτη, εισάγετε το email του πληρεξουσίου.

[Τηλέφωνο*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το τηλέφωνο.

[Fax ή σταθερό]: Συμπληρώστε προαιρετικά το fax.

 

Λοιποί αιτούντες

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσθέσετε περισσότερους από έναν αιτούντες, επιλέγετε:

[Προσθήκη αιτούντος] και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία ομοίως με τον κυρίως αιτών.

 Τέλος, επιλέγετε:

 [Αποθήκευση] και αποθηκεύετε τα στοιχεία  των λοιπών αιτούντων.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) “Πληρεξούσιος”(Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να δηλώσετε πληρεξούσιο:

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δηλώσετε πληρεξούσιο και  έχει προηγηθεί εγγραφή στοιχείων πληρεξουσίου  επιλέξτε:

[Ενημέρωση στοιχείων πληρεξουσίου] ώστε να γίνει αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων πληρεξουσιου.

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

Εάν δεν έχει προηγηθεί εγγραφή στοιχείων πληρεξουσίου επιλέξτε:

[Η αίτηση κατατίθεται από πληρεξούσιο] και συμπληρώνετε τα παρακάτω:

[Ο πληρεξούσιος είναι και αντίκλητος]: Επιλέξτε εφόσον ο πληρεξούσιος είναι και αντίκλητος.

Ατομικά στοιχεία :

[Επώνυμο*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο.

[Όνομα*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το όνομα.

[Κωδικός πληρεξουσίου (εφόσον υπάρχει)]:Ο κωδικός πληρεξουσίου συμπληρώνεται προαιρετικά από τους συνεργάτες του ΟΒΙ για διευκόλυνση των υπηρεσιών και μόνο.

Στοιχεία Διεύθυνσης :

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την διεύθυνση.

[Χώρα*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την χώρα.

[Τ.Κ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

[Πόλη]: Συμπληρώστε προαιρετικά την Πόλη.

Στοιχεία επικοινωνίας :

[Email*]:Συμπληρώστε υποχρεωτικά το email.

[Τηλέφωνο]: Συμπληρώστε προαιρετικά το τηλέφωνο.

[Fax]: Συμπληρώστε προαιρετικά το fax.

[O πληρεξούσιος είναι στέλεχος δικηγορικής εταιρείας]: Επιλέξτε σε περίπτωση που ο πληρεξούσιος είναι στέλεχος δικηγορικής εταιρείας και συμπληρώστε τα παρακάτω:

Εταιρικά στοιχεία :

[Επώνυμο ή επωνυμία*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο ή την επωνυμία της δικηγορικής εταιρείας.

[Όνομα]: Συμπληρώστε προαιρετικά το όνομα.

[Κωδικός πληρεξουσίου (εφόσον υπάρχει)]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον κωδικό πληρεξουσίου.

[Α.Φ.Μ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον Α.Φ.Μ.

[Γενικό Πληρεξούσιο]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το σχετικό έγγραφο γενικού Πληρεξουσίου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, να μην ξεπερνά σε μέγεθος  τα 10ΜΒ και να μην είναι κλειδωμένο.

[Εδικό Πληρεξούσιο]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το σχετικό έγγραφο ειδικού Πληρεξουσίου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, να μην ξεπερνά σε μέγεθος  τα 10ΜΒ και να μην είναι κλειδωμένο.

 

Επιλέγετε [ΑΠΟΣΤΟΛΗ]

 

Καρτέλα (Tab) “Πληρωμές”

Σημαντική σημείωση : προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτηση είναι υποχρεωτική η πληρωμή του Τέλους Μεταβολής εφόσον υπάρχει. Εάν η μεταβολή είναι ατελώς η ολοκλήρωση και η αποστολή της αίτησης γίνεται στην καρτέλα (tab) πληρεξούσιος.

[Πληρωτέο] εμφανίζεται το τελικό ποσό το οποίο θα πρέπει να πληρώσετε εφόσον έχετε επιλέξει μεταβολή που περιέχει πληρωμή.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη όσες φορές θέλετε μέχρι να επιλέξετε [Αποστολή].Εφόσον επιλέξετε Αποστολή, οδηγείστε αυτόματα στις Υποβληθείσες Αιτήσεις.

Μπορείτε να πληρώσετε αργότερα χωρίς η αίτησή σας να αλλοιωθεί αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι έγκυρη αν δεν ολοκληρωθεί η πληρωμή.

Για να πληρώσετε την αίτηση σας, πρέπει να επιλέξετε το ποσό που βρίσκετε στο πεδίο Πληρωμές στις Υποβληθείσες Αιτήσεις.

[Τρόπος πληρωμής]

Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους:

      • μέσω web banking σε οποιαδήποτε τράπεζα. Στο περιβάλλον της τράπεζας, επιλέγουμε στη κατηγορία «Πληρωμές», από τη λίστα των διαθέσιμων πληρωμών, την κατηγορία «Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)» και εισάγουμε τον αντίστοιχο κωδικό πληρωμής RF στο αντίστοιχο πεδίο «Κωδικός Πληρωμής».
      • μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover.(συμφωνώντας με τους όρους χρήσης επιλέγοντας παράλληλα  τον τρόπο πληρωμής).
      • με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass (για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στην τράπεζα σας).

*Μέτα την αποστολή της αίτηση σας ,οδηγείστε αυτόματα στις Υποβληθείσες Αιτήσεις, όπου, εάν εκκρεμεί κάποιο τέλος, μπορείτε να τακτοποιήσετε την πληρωμή αυτού.

Καρτέλα (Tab) “Οριστικοποιήσεις”

Αφού πραγματοποιηθεί η πληρωμή, επιλέγοντας την αίτησή σας από τις Υποβληθείσες Αιτήσεις, θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της αίτησης.