Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

­

­

 

Χρήσιμη σημείωση :

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην αίτηση και να συμπληρώσετε τα δεδομένα με όποια σειρά θέλετε. Ακόμη μπορείτε να επιστρέψετε στις ενότητες όσες φορές επιθυμείτε για έλεγχο  και να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτησή σας,  μέχρι την Οριστική κατάθεση.Από την Οριστική κατάθεση και μετά δεν μπορείτε να αλλάξετε τίποτε.

Πριν ξεκινήσετε, θα πρέπει να έχετε τις απαραίτητες πληροφορίες (Διευθύνσεις, ΑΦΜ, Τ.Κ) καθώς και όλα τα αναγκαία αρχεία σε ψηφιακή μορφή.

Για να δοθεί αριθμός και ημερομηνία κατάθεσης, θα πρέπει να αναρτηθούν σε μορφή pdf τα αρχεία της περιγραφής και των αξιώσεων.

­

 

Καρτέλα (Tab) “Στοιχεία αίτησης” (Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

[Με την αίτηση αυτή ζητείται*]: Επιλέγετε υποχρεωτικά το είδος της αίτησης:

[ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (Δ.Ε.)]: Χορηγείται για επινοήματα νέα, με εφευρετική δραστηριότητα και βιομηχανικά εφαρμόσιμα. Αφορά προϊόν, μέθοδο ή χρήση.Βασική προϋπόθεση για την προστασία της εφεύρεσης , δεν αποκαλύπτουμε σε τρίτους το περιεχόμενο της πριν προβούμε σε κατάθεση αίτησης για την προστασία.Ισχύει για 20 χρόνια και έχει τον έλεγχο του νέου της εφεύρεσης.

­­­[Τμηματική αίτηση]: Επιλέξτε σε περίπτωση που  η αίτηση είναι σύνθετη, δηλαδή περισσότερες από μια εφευρέσεις, τότε διασπάται σε περισσότερες τμηματικές αιτήσεις μέχρι την έκδοση Δ.Ε. ή Δ.Τ. Η τμηματική κατάθεση θα πάρει αυτόματα την Ημερομηνία Κατάθεσης της αρχικής αίτησης Δ.Ε. ή Δ.Τ.

[Η αίτηση αυτή είναι τμηματική της αίτησης με αριθμό *]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά τον αριθμό της αρχικής αίτησης για την οποία επιθυμείτε τμηματική κατάθεση.

 [Τύπος έκθεσης έρευνας που ζητείται με την αίτηση αυτή*]: Επιλέγετε υποχρεωτικά τον επιθυμητό τύπο έκθεσης έρευνας. 

[Απλή έκθεση έρευνας (Υπ. Απόφαση αριθμ. 10374/2009, άρθρο 5)]

[Έκθεση έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη (Υπ.Απόφασηαριθμ. 10374/2009, άρθρο 6)]

[Για το συγκεκριμένο θέμα της παρούσας αίτησης έχει συνταχθεί προηγουμένως και  ΠΡΟΕΡΕΥΝΑ από τον Ο.Β.Ι.]:Επιλέξτε σε περίπτωση  προηγούμενης προέρευνας για το συγκεκριμένο θέμα.

 

[ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δ.Τ.)]: Tίτλος προστασίας που χορηγείται για μία εφεύρεση που αποτελεί τροποποίηση μιας άλλης εφεύρεσης που έχει ήδη προστατευθεί με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (κύριο Δ.Ε.).Βασική προϋπόθεση να έχει κύριο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας χορηγημένο και σε ισχύ.Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ο ίδιος με τον δικαιούχο του κυρίου Δ.Ε.Το αντικείμενο της νέας εφεύρεσης πρέπει να συνδέεται με μία τουλάχιστον αξίωση του κυρίου Δ.Ε.Το Δίπλωμα Τροποποίησης ακολουθεί την τύχη του κυρίου Δ.Ε. και λήγει μαζί με αυτό.

[Αριθμός Διπλώματος ευρεσιτεχνίας που τροποποιείται*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά τον αριθμό του  χορηγημένου κυρίου Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.

[Τμηματική αίτηση]: Αν η αίτηση είναι σύνθετη, δηλαδή αφορά περισσότερες από μια εφευρέσεις, τότε διασπάται σε περισσότερες τμηματικές αιτήσεις μέχρι την έκδοση Δ.Ε. ή Δ.Τ. Η τμηματική κατάθεση θα πάρει αυτόματα την Ημερομηνία Κατάθεσης της αρχικής αίτησης Δ.Ε. ή Δ.Τ.

[Η αίτηση αυτή είναι τμηματική της αίτησης με αριθμό *] : Συμπληρώστε υποχρεωτικά τον αριθμό της αρχικής αίτησης για την οποία επιθυμείτε τμηματική κατάθεση.

[Τύπος έκθεσης έρευνας που ζητείται με την αίτηση αυτή*] : Επιλέγετε υποχρεωτικά τον επιθυμητό τύπο έκθεσης έρευνας. 

[Απλή έκθεση έρευνας (Υπ. Απόφαση αριθμ. 10374/2009, άρθρο 5)]

[Έκθεση έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη (Υπ.Απόφασηαριθμ. 10374/2009, άρθρο 6)]

[Για το συγκεκριμένο θέμα της παρούσας αίτησης έχει συνταχθεί προηγουμένως και  ΠΡΟΕΡΕΥΝΑ από τον Ο.Β.Ι.]:Επιλέξτε σε περίπτωση  προηγούμενης προέρευνας για το συγκεκριμένο θέμα.

 

[ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ(Π.Υ.Χ)]: Χορηγείται για αντικείμενα νέα με καθορισμένο σχήμα, μορφή, βιομηχανικά εφαρμόσιμα και με δυνατότητα να δώσουν λύση σε τεχνικό πρόβλημα.Βασική προϋπόθεση για την προστασία της εφεύρεσης μας με αίτηση Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας, δεν αποκαλύπτουμε σε τρίτους το περιεχόμενο πριν προβούμε σε κατάθεση αίτησης για την προστασία.Ισχύει για 7 χρόνια και δεν ελέγχεται το νέο της εφεύρεσης.

 

[Για το συγκεκριμένο θέμα της παρούσας αίτησης έχει συνταχθεί προηγουμένως και  ΠΡΟΕΡΕΥΝΑ από τον Ο.Β.Ι.]: Επιλέξτε σε περίπτωση  προηγούμενης προέρευνας για το συγκεκριμένο θέμα.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) “Στοιχεία εφεύρεσης” (Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

[Αρχεία Περιγραφής*]: Επισυνάπτετε υποχρεωτικά τα αρχεία της περιγραφής στην Γλώσσα που επιθυμείτε στο αντίστοιχο πεδίο (π.χ στο πεδίο [Ελληνικά]  την περιγραφή στα ελληνικά κ.ο.κ.).Τα αρχεία θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF το μεγεθός τους να μην ξεπερνά τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένα.Σε περίπτωση που η Περιγραφή είναι σε μια από τις επίσημες γλώσσες, θα πρέπει σε διάστημα 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης,να προσκομισθεί η μετάφρασή της στα ελληνικά.

[Αριθμός Αξιώσεων*]: Συμπληρώνετε υποχρεωτικά τον συνολικό αριθμό Αξιώσεων.

[Αρχείο Αξιώσεων*]: Επισυνάπτετε υποχρεωτικά το αρχείο των αξιώσεων στην Γλώσσα που επιθυμείτε στο αντίστοιχο πεδίο (π.χ στο πεδίο [Ελληνικά]  το αρχείο των αξιώσεων στα ελληνικά κ.ο.κ.).Το επισυναπτόμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF και να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 MB.Σε περίπτωση που οι Αξιώσεις είναι σε μια από τις επίσημες γλώσσες, θα πρέπει σε διάστημα 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης,να προσκομισθεί η μετάφρασή τους στα Ελληνικά.

[Αρχεία Περίληψης]: Επισυνάπτετε προαιρετικά τα αρχεία της περίληψης στην Γλώσσα που επιθυμείτε στο αντίστοιχο πεδίο (π.χ στο πεδίο [Ελληνικά]  το αρχείο των αξιώσεων στα ελληνικά κ.ο.κ.).Τα επισυναπτόμενα θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF  να μην ξεπερνούν σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένα.Σε περίπτωση που η Περίληψη είναι σε μια από τις επίσημες γλώσσες, θα πρέπει σε διάστημα 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης,να προσκομισθεί η μετάφρασή τους στα Ελληνικά.

[Προτεραιότητα]: Σε περίπτωση που διεκδικείτε συμβατική/ες προτεραιότητα/ες από προηγούμενη κατάθεση στο εξωτερικό, βασική προϋπόθεση αναγνώρισης της είναι η προθεσμία 12 μηνών από την ημερομηνία της πρώτης κατάθεσης.

Επιλέγετε:

[Προσθήκη] και συμπληρώνετε τα παρακάτω στοιχεία:

[Αριθμός*]: Συμπληρώνετε υποχρεωτικά τον αριθμό προτεραιότητας.

[Ημερομηνία*]: Επιλέξτε υποχρεωτικά ημερομηνία από το ημερολόγιο που εμφανίζεται.

[Χώρα*]: Επιλέξτε υποχρεωτικά χώρα από τον κατάλογο που εμφανίζεται.

[Ξενόγλωσσο έγγραφο προτεραιότητας]: Επισυνάψτε επικυρωμένο έγγραφο προτεραιότητας με apostille.

[Μεταφρασμένο έγγραφο προτεραιότητας]: Επισυνάψτε επικυρωμένη μετάφραση εγγράφου προτεραιότητας στα ελληνικά.

[Εκχώρηση προτεραιότητας με μετάφραση]: Επισυνάψτε εκχώρηση προτεραιότητας με μετάφραση, εκχώρηση δικαιωμάτων νομίμως βεβαιωμένη και επικυρωμένη μετάφραση του στην περίπτωση που το δικαίωμα προτεραιότητας ανήκει σε άλλο πρόσωπο από τον καταθέτη της αίτησης.

 Τέλος, επιλέγετε:

[Αποθήκευση].

Σε περίπτωση πέραν της μίας προτεραιότητας επιλέξτε:

[Προσθήκη] και συμπληρώστε τα αντίστοιχα πεδία με τον ίδιο τρόπο.

 Τέλος, επιλέγετε [Αποθήκευση]

*Σε περίπτωση που η επισύναψη των παραπάνω αρχείων δεν πραγματοποιηθεί με την κατάθεση ,θα πρέπει αυτά να προσκομισθούν σε διάστημα 16 μηνών από την ημερομηνία προτεραιοτητας.

Διεθνής Έκθεση

[Η εφεύρεση παρουσιάστηκε σε επίσημα αναγνωρισμένη έκθεση, σύμφωνα με το Ν. 5562/1932, ΦΕΚ 221Α/32.]: Επιλέξτε σε περίπτωση που το σχέδιο έχει παρουσιαστεί σε επίσημα αναγνωρισμένη Διεθνή Έκθεση, μέσα σε διάστημα 6 μηνών πριν την ημερομηνία κατάθεσης(Επίσημες αναγνωρισμένες διεθνής εκθέσεις είναι του EPO.)

[Διεθνής έκθεση]: Επιλέξτε την χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η έκθεση.

[Σχετική βεβαίωση επισυνάπτεται]: Σε περίπτωση που υπάρχει βεβαίωση παρουσίασης σε έκθεση το οποίο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF , να μην υπερβαίνει σε μέγεθος τα 10 MB και να μην είναι κλειδωμένο.Η σχετική βεβαίωση μπορεί να προσκομισθεί σε διάστημα 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης.

[Τίτλος εφεύρεσης*]: Συμπληρώνετε υποχρεωτικά τον τίτλο της εφεύρεσης.Ο τίτλος θα πρέπει να είναι σύντομος και ενδεικτικός του αντικειμένου της εφεύρεσης. Δεν θα πρέπει να περιέχει ονομασίες, ξένες λέξεις και σήματα.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) «Καταθέτης» (Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

Στοιχεία καταθέτη:

[Είδος προσώπου*]: Επιλέξτε υποχρεωτικά είδος προσώπου.

Εάν επιλέξετε:

[Φυσικό Πρόσωπο]: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία:

[Ref/no Κωδικός]: Αριθμός για χρήση δικηγορικών γραφείων.Συμπληρώστε προαιρετικά.

[Επώνυμο ή επωνυμία*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο ή την επωνυμία.

[Όνομα]: Συμπληρώστε προαιρετικά το όνομα.

[Όνομα πατρός]: Συμπληρώστε προαιρετικά το όνομα πατρός.

[Εθνικότητα]: Επιλέξτε προαιρετικά από την λίστα που εμφανίζεται.

[Ποσοστό δικαιωμάτων]: Συμπληρώστε προαιρετικά το ποσοστό δικαιωμάτων.

Στοιχεία Διεύθυνσης:

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την Διεύθυνση.

[Χώρα*]: Επιλέξτε υποχρεωτικά από τον κατάλογο που εμφανίζεται.

[Τ.Κ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

[Πόλη]: Συμπληρώστε προαιρετικά την πόλη.

[ΑΦΜ]: Συμπληρώστε προαιρετικά το ΑΦΜ.

Στοιχεία επικοινωνίας:

[Email*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το email σας. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό το email του καταθέτη, εισάγετε το email του πληρεξουσίου.

[Τηλέφωνο]: Συμπληρώστε προαιρετικά το τηλέφωνο.

[Fax ή σταθερό]: Συμπληρώστε προαιρετικά το fax ή το σταθερό σας τηλέφωνο.

Εάν επιλέξετε:

[Νομικό Πρόσωπο]: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία:

[Ref/no Κωδικός]: Είναι για χρήση δικηγορικών γραφείων. Η συμπλήρωση του είναι προαιρετική.

[Επώνυμο ή επωνυμία*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο ή την επωνυμία.

[Ποσοστό δικαιωμάτων]: Συμπληρώστε προαιρετικά το ποσοστό δικαιωμάτων.

Στοιχεία Διεύθυνσης:

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την Διεύθυνση.

[Χώρα*]: Επιλέξτε υποχρεωτικά από τον κατάλογο που εμφανίζεται.

[Τ.Κ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

[Πόλη]: Συμπληρώστε προαιρετικά την πόλη.

[ΑΦΜ]: Συμπληρώστε προαιρετικά το ΑΦΜ.

Στοιχεία επικοινωνίας:

[Email*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το email σας. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό το email του καταθέτη, εισάγετε το email του πληρεξουσίου.

[Τηλέφωνο]: Συμπληρώστε προαιρετικά το τηλέφωνο.

[Fax ή σταθερό]: Συμπληρώστε προαιρετικά το fax ή το σταθερό σας τηλέφωνο.

Εάν επιλέξετε:

[Εκπαιδευτικό ίδρυμα]: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία:

[Εκπαιδευτικό ίδρυμα]: Επιλέξτε από τον κατάλογο που εμφανίζεται.

[Ref/no Κωδικός]: Είναι για χρήση δικηγορικών γραφείων. Η συμπλήρωση του είναι προαιρετική.

[Επώνυμο ή επωνυμία*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο ή την επωνυμία.

[Ποσοστό δικαιωμάτων]: Συμπληρώστε προαιρετικά το ποσοστό δικαιωμάτων.

Στοιχεία Διεύθυνσης:

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την Διεύθυνση.

[Χώρα*]: Επιλέξτε υποχρεωτικά από τον κατάλογο που εμφανίζεται.

[Τ.Κ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

[Πόλη]: Συμπληρώστε προαιρετικά την πόλη.

[ΑΦΜ]: Συμπληρώστε προαιρετικά το ΑΦΜ.

Στοιχεία επικοινωνίας:

[Email*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το email σας. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό το email του καταθέτη, εισάγετε το email του πληρεξουσίου.

[Τηλέφωνο]: Συμπληρώστε προαιρετικά το τηλέφωνο.

[Fax ή σταθερό]: Συμπληρώστε προαιρετικά το fax ή το σταθερό σας τηλέφωνο.

Εάν επιλέξετε:

[Άλλο]: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία.

[Ref/no Κωδικός]: Αριθμός  για χρήση δικηγορικών γραφείων. Η συμπλήρωση του είναι προαιρετική.

[Επώνυμο ή επωνυμία*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο ή την επωνυμία.

[Ποσοστό δικαιωμάτων]: Συμπληρώστε προαιρετικά το ποσοστό δικαιωμάτων.

Στοιχεία Διεύθυνσης:

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την Διεύθυνση.

[Χώρα*]: Επιλέξτε υποχρεωτικά από τον κατάλογο που εμφανίζεται.

[Τ.Κ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

[Πόλη]: Συμπληρώστε προαιρετικά την πόλη.

[ΑΦΜ]: Συμπληρώστε προαιρετικά το ΑΦΜ.

Στοιχεία επικοινωνίας:

[Email*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το email σας. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό το email του καταθέτη, εισάγετε το email του πληρεξουσίου.

[Τηλέφωνο]: Συμπληρώστε προαιρετικά το τηλέφωνο.

[Fax ή σταθερό]: Συμπληρώστε προαιρετικά το fax ή το σταθερό σας τηλέφωνο.

 

Καταθέτες

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσθέσετε περισσότερους από έναν καταθέτες, επιλέγετε:

[Προσθήκη καταθέτη] και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία ομοίως με τον κυρίως καταθέτη.

 Τέλος, επιλέγετε:

[Αποθήκευση] και αποθηκεύετε τα στοιχεία  των λοιπών καταθετών.

 

Αντίκλητος

Εάν ο καταθέτης είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού πρέπει να ορίσει αντίκλητο.

[Επιθυμώ να δηλώσω αντίκλητο]: Επιλέξτε σε περίπτωση που επιθυμείτε να δηλώσετε αντίκλητο.

Προσωπικά στοιχεία :

[Επώνυμο *]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο.

[Όνομα*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το όνομα.

[Κωδικός αντίκλητου]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον κωδικό  αντίκλητου.

Διεύθυνση :

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την Διεύθυνση.

[Τ.Κ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

[Πόλη]: Συμπληρώστε προαιρετικά την πόλη.

Στοιχεία επικοινωνίας :

[Email*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το email σας. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό το email του καταθέτη, εισάγετε το email του πληρεξουσίου.

[Τηλέφωνο]: Συμπληρώστε προαιρετικά το κινητό σας τηλέφωνο.

[Fax]: Συμπληρώστε προαιρετικά το fax.

[Έγγραφο διορισμού αντικλήτου]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το σχετικό αρχείο διορισμού αντικλήτου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, να μην ξεπερνάει σε μέγεθος τα 10 ΜΒ και να μην είναι κλειδωμένο.

 

*Εάν ο καταθέτης είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού πρέπει να ορίσει αντίκλητο με διεύθυνση στην Ελλάδα και να δηλώσει ότι υποβάλλεται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.Η υπεύθυνη δήλωση δεν αποτελεί απαραίτητο έγγραφο της κατάθεσης. Μπορεί να προσκομισθεί στον ΟΒΙ εντός 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) “Εφευρέτης/ες” (Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

Ο εφευρέτης θα πρέπει απαραίτητα να είναι φυσικό πρόσωπο.

Στην περίπτωση που:

[O/Oι Καταθέτης/ες είναι ο/οι μοναδικός/οι Εφευρέτης/τες]: επιλέξτε το σχετικό πεδίο και θα πραγματοποιηθεί αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων εφευρέτη .

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Σε αντίθετη περίπτωση συμπληρώνετε τα παρακάτω:

Στοιχεία εφευρέτη :

[Επώνυμο *]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο.

[Όνομα]: Συμπληρώστε προαιρετικά το όνομα.

Στοιχεία διεύθυνσης :

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την Διεύθυνση.

[Χώρα*]: Επιλέξτε υποχρεωτικά από τον κατάλογο που εμφανίζεται.

[Τ.Κ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

[Πόλη]: Συμπληρώστε προαιρετικά την πόλη.

[Α.Φ.Μ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον Α.Φ.Μ σας.

 

[Δικαιώματα τίτλου*]: Επιλέγετε υποχρεωτικά τον τρόπο που ο καταθέτης απέκτησε το δικαίωμα κατάθεσης από τα παρακάτω.

[Λόγω σύμβασης μεταβίβασης δικαιωμάτων]: (Σημ: Αν υπάρχει μία ομάδα εφευρετών με κοινά χαρακτηριστικά, πχ. Ομάδα υπαλλήλων μιας εταιρείας που υπέγραψε από κοινού εκχώρηση δικαιωμάτων προς την εταιρεία)

[Ημερομηνία μεταβίβασης]: Επιλέξτε προαιρετικά ημερομηνία μεταβίβασης από το ημερολόγιο που εμφανίζεται.

[Λόγω κληρονομικής διαδοχής]

[Λόγω συμβατικής σχέσης εργοδότη εργαζόμενου (υπηρεσιακής)]: αν είναι το προϊόν συμβατικής σχέσης εργοδότη-εργαζομένου, τότε το δικαίωμα ανήκει εξ ’ολοκλήρου στον εργοδότη.

[Λόγω συμβατικής σχέσης εργοδότη εργαζόμενου (εξαρτημένης)]: εάν η εφεύρεση που πραγματοποιείται είναι από εργαζόμενο με χρήση υλικών, μέσων της επιχείρησης που εργάζεται, τότε 40% ανήκει στον εργοδότη και το 60% στον εργαζόμενο και η αίτηση συνυποβάλλεται.

[Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό εταιρείας με ερευνητικό σκοπό]

[Άλλο]

[Προσδιορίστε το άλλο*]: Περιγράψε συνοπτικά τον τρόπο απόκτησης δικαιώματος.

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσθέσετε περισσότερους από έναν εφευρέτες, επιλέγετε:

[Προσθήκη εφευρέτη] και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία ομοίως με τον κυρίως εφευρέτη.

 Τέλος, επιλέγετε:

[Αποθήκευση] και αποθηκεύετε τα στοιχεία  των λοιπών εφευρετών.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) “Έγγραφα αίτησης” (Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

[Σχέδια]: Εδώ μπορείτε προαιρετικά να επισυνάψετε  σχέδια που αφορούν στην αίτηση σας.

Έγγραφα νομιμοποίησης: Εδώ μπορείτε προαιρετικά να αναρτήσετε διάφορα έγγραφα νομιμοποίησης(π.χ Φ.Ε.Κ , ΓΕΜΗ κτλ)

Επιλέγετε [Προσθήκη]:

[Είδος εγγράφου]: Επιλέγετε είδος εγράφου από τον κατάλογο που εμφανίζεται.

[Εγγραφο]: Επισυνάπτετε το έγγραφο.

Τέλος, επιλέγετε [Αποθήκευση].

Σε περίπτωση πέραν του ενός εγγράφων επιλέγετε:

[Προσθήκη]: και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία με τον ίδιο τρόπο.

 Τέλος, επιλέγετε [Αποθήκευση]

* Τα αρχεία θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF,να μην ξεπερνούν σε μέγεθος τα 10 ΜΒ και να μην είναι κλειδωμένα.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) “Πληρεξούσιος” (Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να δηλώσετε πληρεξούσιο:

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δηλώσετε πληρεξούσιο και  έχει προηγηθεί εγγραφή στοιχείων πληρεξουσίου  επιλέξτε:

[Ενημέρωση στοιχείων πληρεξουσίου] ώστε να γίνει αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων πληρεξουσιου.

Επιλέξτε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

Εάν δεν έχει προηγηθεί εγγραφή στοιχείων πληρεξουσίου επιλέξτε:

[Η αίτηση κατατίθεται από πληρεξούσιο] και συμπληρώνετε τα παρακάτω:

[Ο πληρεξούσιος είναι και αντίκλητος]: Επιλέξτε εφόσον ο πληρεξούσιος είναι και αντίκλητος.

Ατομικά στοιχεία

[Επώνυμο*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο.

[Όνομα*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το όνομα.

[Κωδικός πληρεξουσίου (εφόσον υπάρχει)]:Ο κωδικός πληρεξουσίου συμπληρώνεται προαιρετικά από τους συνεργάτες του ΟΒΙ για διευκόλυνση των υπηρεσιών και μόνο.

[Κωδικός Αντικλήτου]: Η επιλογή εισαγωγής κωδικού αντικλήτου ενεργοποιείται σε περίπτωση που έχετε επιλέξει [Ο πληρεξούσιος είναι και αντίκλητος] και συμπληρώνεται προαιρετικά.

Στοιχεία Διεύθυνσης

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την διεύθυνση.

[Χώρα]: Συμπληρώστε προαιρετικά την χώρα.

[Τ.Κ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

[Πόλη]: Συμπληρώστε προαιρετικά την Πόλη.

Στοιχεία επικοινωνίας

[Email*]:Συμπληρώστε υποχρεωτικά το email.

[Τηλέφωνο]: Συμπληρώστε προαιρετικά το τηλέφωνο.

[Fax]: Συμπληρώστε προαιρετικά το fax.

[O πληρεξούσιος είναι στέλεχος δικηγορικής εταιρείας]: Επιλέξτε σε περίπτωση που ο πληρεξούσιος είναι στέλεχος δικηγορικής εταιρείας και συμπληρώστε τα παρακάτω:

Εταιρικά στοιχεία

[Επώνυμο ή επωνυμία*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο ή την επωνυμία της δικηγορικής εταιρείας.

[Όνομα]: Συμπληρώστε προαιρετικά το όνομα.

[Κωδικός πληρεξουσίου (εφόσον υπάρχει)]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον κωδικό πληρεξουσίου.

[Α.Φ.Μ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον Α.Φ.Μ.

[Γενικό Πληρεξούσιο]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το σχετικό έγγραφο γενικού Πληρεξουσίου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, να μην ξεπερνά σε μέγεθος  τα 10ΜΒ και να μην είναι κλειδωμένο.

[Εδικό Πληρεξούσιο]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το σχετικό έγγραφο ειδικού Πληρεξουσίου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, να μην ξεπερνά σε μέγεθος  τα 10ΜΒ και να μην είναι κλειδωμένο.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ].

 

Καρτέλα (Tab) “Πληρωμές”

 *Σημαντική σημείωση: Προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτηση είναι υποχρεωτική η πληρωμή του Τέλους    Κατάθεσης.Το Τέλος Κατάθεσης ανέρχεται σε 50 ευρώ.

 Προαιρετικά μπορείτε να πληρώσετε τα επιπλέον τέλη μαζί με το τέλος κατάθεσης, επιλέγοντας τα σχετικά πεδία:

  • Το κόστος των επιπλέον Αξιώσεων εφόσον υπάρχουν
  • Το κόστος της έρευνας εφόσον έχει ζητηθεί
  • Τα Τέλη χορήγησης

 Υπολογισμός ποσών

  • Αξιώσεις

 Για κάθε επιπλέον αξίωση πέραν των 10 υπάρχει χρέωση 30 ευρώ.

  • Έρευνα

 Απλή έκθεση έρευνας (Υπ. Απόφαση αριθμ. 10374/2009, άρθρο 5) ανέρχεται σε 200 ευρώ.

 Έκθεση έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη (Υπ. Απόφαση αριθμ. 10374/2009, άρθρο 6) ανέρχεται σε 467 ευρώ.

  • Τέλη χορήγησης

 Το τέλος χορήγησης ανέρχεται σε 150 ευρώ.

 [Πληρωτέο]  εμφανίζεται το τελικό ποσό το οποίο θα πρέπει να πληρώσετε.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη όσες φορές θέλετε μέχρι να επιλέξετε [Αποστολή]. Για να αποστείλετε την αίτηση σας θα πρέπει να έχετε επιλέξει [Τα στοιχεία που δηλώνω είναι σωστά].

Εφόσον επιλέξετε Αποστολή, οδηγείστε αυτόματα στις Υποβληθείσες Αιτήσεις.

Μπορείτε να πληρώσετε αργότερα χωρίς η αίτησή σας να αλλοιωθεί αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι έγκυρη αν δεν ολοκληρωθεί η πληρωμή.

Για να πληρώσετε την αίτηση σας, πρέπει να επιλέξετε το ποσό που βρίσκετε στο πεδίο Πληρωμές στις Υποβληθείσες Αιτήσεις.

[Τρόπος πληρωμής]

Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους:

 • μέσω web banking σε οποιαδήποτε τράπεζα. Στο περιβάλλον της τράπεζας, επιλέγουμε στη κατηγορία «Πληρωμές», από τη λίστα των διαθέσιμων πληρωμών, την κατηγορία «Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)» και εισάγουμε  τον αντίστοιχο κωδικό πληρωμής RF στο αντίστοιχο πεδίο «Κωδικός Πληρωμής».
 • μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover.(συμφωνώντας με τους όρους χρήσης επιλέγοντας παράλληλα  τον τρόπο πληρωμής).
 • με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass (για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στην τράπεζα σας).

 

Καρτέλα (Tab)Oριστικοποιήσεις”

Aφού πραγματοποιηθεί η πληρωμή, επιλέγοντας την αίτησή σας από τις Υποβληθείσες Αιτήσεις, θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της αίτησης.