Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

 

Χρήσιμη σημείωση :

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην αίτηση και να συμπληρώσετε τα δεδομένα με όποια σειρά θέλετε. Ακόμη μπορείτε να επιστρέψετε στις ενότητες όσες φορές επιθυμείτε για έλεγχο  και να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτησή σας,  μέχρι την Οριστική κατάθεση.Από την Οριστική κατάθεση και μετά δεν μπορείτε να αλλάξετε τίποτε.

Πριν ξεκινήσετε, θα πρέπει να έχετε τις απαραίτητες πληροφορίες (Διευθύνσεις, ΑΦΜ, Τ.Κ) καθώς και όλα τα αναγκαία αρχεία σε ψηφιακή μορφή.

 

­Καρτέλα (Tab) “Στοιχεία αίτησης” (Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

Τύπος αίτησης*: Επιλέγετε υποχρεωτικά είδος αίτησης από τα παρακάτω:

[ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ]

[ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ]

[ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ]

[ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ]

[ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ]

[ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ Ή ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ]

[ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ]

[ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ]

[ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ]

[ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ]

[ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ]

[ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ]

[ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ]

 

Παρακαλώ συμπληρώστε κάποιο από τα παρακάτω στοιχεία. Προσοχή, είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των στοιχείων του “Αριθμού Κατάθεσης ΟΒΙ” ή\και του “Αριθμού Υπόθεσης E-filing” ή\και του “Αριθμού Χορήγησης ΟΒΙ” ή\και του “Αριθμού Ευρωπαϊκής Χορήγησης”. Εάν η κατάθεση της αίτησης έχει γίνει μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής κατάθεσης (E-filing), μπορείτε να δείτε τον “Αριθμό Υπόθεσης E-filing”, επιλέγοντας την ενότητα “Υποβληθείσες Αιτήσεις”.

[Αριθμός Κατάθεσης ΟΒΙ]: Επιλέγετε το πεδίο σε περίπτωση που θέλετε να εισαγάγετε τον αριθμό κατάθεσης ΟΒΙ. [Αριθμός Κατάθεσης ΟΒΙ*]: Συμπληρώνετε υποχρεωτικά τον αριθμό κατάθεσης ΟΒΙ.
[Αριθμός Υπόθεσης E-filing]: Επιλέγετε το πεδίο σε περίπτωση που θέλετε να εισαγάγετε τον αριθμό υπόθεσης E-filing. [Αριθμός Υπόθεσης E-filing*]: Συμπληρώνετε υποχρεωτικά τον αριθμό Υπόθεσης E-filing.
[Αριθμός Χορήγησης ΟΒΙ]: Επιλέγετε το πεδίο σε περίπτωση που θέλετε να εισαγάγετε τον αριθμό Χορήγησης ΟΒΙ. [Αριθμός Χορήγησης ΟΒΙ*]: Συμπληρώνετε υποχρεωτικά τον αριθμό Χορήγησης ΟΒΙ.
[Αριθμός Ευρωπαϊκής Χορήγησης]: Επιλέγετε το πεδίο σε περίπτωση που θέλετε να εισαγάγετε τον αριθμό Ευρωπαϊκής Χορήγησης. [Αριθμός Ευρωπαϊκής Χορήγησης*]:Συμπληρώνετε υποχρεωτικά τον αριθμό Ευρωπαϊκής Χορήγησης.

 

 

 

 

 

 

­

Αρχεία

Επιλέγετε [Προσθήκη] σε περίπτωση που έχετε κάποιο αρχείο και συμπληρώνετε τα παρακάτω στοιχεία:

[Περιγραφή αρχείου*]: Συμπληρώνετε υποχρεωτικά την σύντομη περιγραφή του επισυναπτόμενου αρχείου.

[Αρχείο*]: Επισυνάπτετε υποχρεωτικά το σχετικό αρχείο το οποίο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 ΜΒ και να μην είναι κλειδωμένο.

Τέλος, επιλέγετε [Αποθήκευση].

Σε περίπτωση πέραν του ενός αρχείου επιλέγετε:

[Προσθήκη]: και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία με τον ίδιο τρόπο.

Τέλος, επιλέγετε [Αποθήκευση]

 

[Σχόλια*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το είδος της βεβαίωσης (για παράδειγμα Ισχύος, Νομικής Κατάστασης, Κατάθεσης Αίτησης, Χορήγησης, Κατάθεσης EP Διπλωμάτων, Κατάθεσης SPC, Πληρωμής Τελών, Ανάκλησης Τίτλου, Έκπτωτου Διπλώματος, Καταχώρησης Μεταβολής κ.ο.κ)

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) “Καταθέτης” (Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

Στοιχεία καταθέτη: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία

[Επώνυμο ή επωνυμία*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο.

[Όνομα]: Συμπληρώστε προαιρετικά το όνομα.

[Όνομα πατρός]: Συμπληρώστε προαιρετικά το όνομα πατρός.

[Εθνικότητα]: Επιλέξτε προαιρετικά από τον κατάλογο που εμφανίζεται.

Στοιχεία Διεύθυνσης: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την Διεύθυνση.

[Χώρα*]: Επιλέξτε υποχρεωτικά από τον κατάλογο που εμφανίζεται.

[Πόλη]: Συμπληρώστε προαιρετικά την πόλη.

[Τ.Κ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

[Α.Φ.Μ.]: Συμπληρώστε προαιρετικά το Α.Φ.Μ.

Στοιχεία επικοινωνίας: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία

[Email*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το email σας. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό το email του καταθέτη, εισάγετε το email του πληρεξουσίου.

[Τηλέφωνο*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το τηλέφωνο.

[Fax]: Συμπληρώστε προαιρετικά το fax.

 

Καταθέτες

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσθέσετε περισσότερους από έναν καταθέτες, επιλέγετε:

[Προσθήκη καταθέτη] και συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία ομοίως με τον κυρίως καταθέτη.

Τέλος, επιλέγετε:

[Αποθήκευση] και αποθηκεύετε τα στοιχεία  των λοιπών καταθετών.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) “Πληρεξούσιος” (Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να δηλώσετε πληρεξούσιο:

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δηλώσετε πληρεξούσιο και έχει προηγηθεί εγγραφή στοιχείων πληρεξουσίου επιλέξτε:

[Ενημέρωση στοιχείων πληρεξουσίου] ώστε να γίνει αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων πληρεξουσιου.

Επιλέξτε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

Εάν δεν έχει προηγηθεί εγγραφή στοιχείων πληρεξουσίου επιλέξτε:

[Η αίτηση κατατίθεται από πληρεξούσιο] και συμπληρώνετε τα παρακάτω:

Ατομικά στοιχεία

[Επώνυμο*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο.

[Όνομα*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το όνομα.

[Κωδικός πληρεξουσίου (εφόσον υπάρχει)]:Ο κωδικός πληρεξουσίου συμπληρώνεται προαιρετικά από τους συνεργάτες του ΟΒΙ για διευκόλυνση των υπηρεσιών και μόνο.

[Α.Μ.Δ.Σ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον αριθμό μητρώο δικηγορικού συλλόγου.

Στοιχεία Διεύθυνσης

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την διεύθυνση.

[Χώρα*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την χώρα.

[Τ.Κ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

[Πόλη]: Συμπληρώστε προαιρετικά την Πόλη.

[Α.Φ.Μ]:Συμπληρώστε προαιρετικά τον Α.Φ.Μ.

Στοιχεία επικοινωνίας

[Email*]:Συμπληρώστε υποχρεωτικά το email.

[Τηλέφωνα]: Συμπληρώστε προαιρετικά το τηλέφωνο.

[Fax]: Συμπληρώστε προαιρετικά το fax.

[O πληρεξούσιος είναι στέλεχος  εταιρείας]: Επιλέξτε σε περίπτωση που ο πληρεξούσιος είναι στέλεχος δικηγορικής εταιρείας και συμπληρώστε τα παρακάτω:

Εταιρικά στοιχεία

[Επώνυμο ή επωνυμία*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο ή την επωνυμία της δικηγορικής εταιρείας.

[Όνομα]: Συμπληρώστε προαιρετικά το όνομα.

[Κωδικός πληρεξουσίου (εφόσον υπάρχει)]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον κωδικό πληρεξουσίου.

[Α.Φ.Μ]: Συμπληρώστε προαιρετικά τον Α.Φ.Μ.

[Γενικό Πληρεξούσιο]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το σχετικό έγγραφο γενικού Πληρεξουσίου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, να μην ξεπερνά σε μέγεθος  τα 10ΜΒ και να μην είναι κλειδωμένο.

[Εδικό Πληρεξούσιο]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το σχετικό έγγραφο ειδικού Πληρεξουσίου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, να μην ξεπερνά σε μέγεθος  τα 10ΜΒ και να μην είναι κλειδωμένο.

 

Επιλέξτε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) “Πληρωμές”

*Σημαντική σημείωση: Προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτηση είναι υποχρεωτική η πληρωμή του Τέλους Βεβαίωσης. Το Τέλος Βεβαίωσης ανέρχεται σε 20 ευρώ.

[Πληρωτέο]  εμφανίζεται το τελικό ποσό το οποίο θα πρέπει να πληρώσετε.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη όσες φορές θέλετε μέχρι να επιλέξετε [Αποστολή].

Εφόσον επιλέξετε Αποστολή, οδηγείστε αυτόματα στις Υποβληθείσες Αιτήσεις.

Μπορείτε να πληρώσετε αργότερα χωρίς η αίτησή σας να αλλοιωθεί αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι έγκυρη αν δεν ολοκληρωθεί η πληρωμή.

Για να πληρώσετε την αίτηση σας, πρέπει να επιλέξετε το ποσό που βρίσκετε στο πεδίο Πληρωμές στις Υποβληθείσες Αιτήσεις.

[Τρόπος πληρωμής]

Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους:

    • μέσω web banking σε οποιαδήποτε τράπεζα. Στο περιβάλλον της τράπεζας, επιλέγουμε στη κατηγορία «Πληρωμές», από τη λίστα των διαθέσιμων πληρωμών, την κατηγορία «Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)» και εισάγουμε  τον αντίστοιχο κωδικό πληρωμής RF στο αντίστοιχο πεδίο «Κωδικός Πληρωμής».
    • μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover.(συμφωνώντας με τους όρους χρήσης επιλέγοντας παράλληλα  τον τρόπο πληρωμής).
    • με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass (για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στην τράπεζα σας).

 

Καρτέλα (Tab) «Οριστικοποιήσεις»

Επιλέγοντας την αίτησή σας από τις Υποβληθείσες Αιτήσεις, θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της αίτησης.