Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΡΕΥΝΑΣ

 

Χρήσιμη σημείωση :

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην αίτηση και να συμπληρώσετε τα δεδομένα με όποια σειρά θέλετε. Ακόμη μπορείτε να επιστρέψετε στις ενότητες όσες φορές επιθυμείτε για έλεγχο  και να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτησή σας,  μέχρι την Οριστική κατάθεση.  Από την Οριστική κατάθεση και μετά δεν μπορείτε να αλλάξετε τίποτε.

Πριν ξεκινήσετε, θα πρέπει να έχετε τις απαραίτητες πληροφορίες (Διευθύνσεις, ΑΦΜ, Τ.Κ) καθώς και όλα τα αναγκαία αρχεία σε ψηφιακή μορφή.

 

Καρτέλα (Tab) “Στοιχεία αίτησης”(Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

[Αίτηση της Προέρευνας*]: Επιλέγετε υποχρεωτικά το συγκεκριμένο πεδίο.

*Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 § 5 του Ν.1733/1987.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) “Αιτών” (Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

Αιτών

Στοιχεία αιτούντος: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία:

[Επώνυμο ή επωνυμία*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το επώνυμο ή την επωνυμία.

[Όνομα*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το όνομα.

[Επάγγελμα]: Συμπληρώστε προαιρετικά επάγγελμα.

[Υπεύθυνος\Τηλέφωνο επικοινωνίας]: Συμπληρώστε προαιρετικά εκπρόσωπο ή τηλέφωνο επικοινωνίας

Στοιχεία Διεύθυνσης: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία:

[Διεύθυνση*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά την διεύθυνση.

[Τ.Κ*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά τον ταχυδρομικό κώδικα.

Στοιχεία επικοινωνίας: Συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία

[Email*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το email σας. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό το email του καταθέτη, εισάγετε το email του πληρεξουσίου.

[Τηλέφωνο*]: Συμπληρώστε υποχρεωτικά το τηλέφωνο.

[Fax]: Συμπληρώστε προαιρετικά το fax.

 

[Μέλος Δικτύου Euraxess]: Επιλέξτε σε περίπτωση που είστε μέλος Euraxess.(βλ Εικ.1)

 

1 Εθνικό Κέντρο έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 9 Δημόκριτος
2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 10 Πανεπιστήμιο Πατρών
3 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 11 Πανεπιστήμιο Κρήτης

4

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας    12 Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

5

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 13 Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
6 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 14 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
7 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 15 Πανεπιστήμιο Αιγαίου
8 Πανεπιστήμιο Πειραιά    

 

 

 

 

Εικ.1Πίνακας μελών Δικτύου Euraxess

 

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

 

Καρτέλα (Tab) “Στοιχεία Προέρευνας” (Η συμπλήρωση των  πεδίων που εμφανίζονται με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.)

1.Στάθμη προηγούμενης τεχνικής: Παρέχει πληροφορίες (κυρίως βιβλιογραφικά στοιχεία, περίληψη και όπου κρίνεται απαραίτητο ενδεικτικά σχέδια) του υπό έρευνα αντικειμένου/θέματος, από προγενέστερα δημοσιευμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δημοσιευμένες αιτήσεις που έχουν ανακτηθεί από τις βάσεις του ΟΒΙ. Επιλέγετε από τα παρακάτω:

1α[Διπλώματα/Πιστοποιητικά και αιτήσεις τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο]: Καλύπτει Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας/Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας και αιτήσεις τους που έχουν κατατεθεί στην Ελλάδα (ΟΒΙ) ή/και στο εξωτερικό.

1β[Διπλώματα/Πιστοποιητικά και αιτήσεις τους που έχουν κατατεθεί στην Ελλάδα]: Καλύπτει Εθνικά Διπλώματα/Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας/Αιτήσεις τους και Μεταφράσεις εκ δοθέντων Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων που έχουν κατατεθεί στην Ελλάδα (ΟΒΙ).

1γ[Άλλοι τίτλοι]: Καλύπτει άλλους τίτλους προστασίας όπως Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά για Φάρμακα/ Φυτοφάρμακα (ΣΠΠΦ/ΣΠΠΦΠ), Βιομηχανικά Σχέδια (ΒΣ)

[Διευκρινίσατε*]: Διευκρινήστε υποχρεωτικά τίτλο.

Για τα Εθνικά Βιομηχανικά Σχέδια (ΒΣ) που έχουν κατατεθεί στον ΟΒΙ, έρευνα γίνεται μόνο βάσει συγκεκριμένου καταθέτη ή εφευρέτη ή αριθμού κατάθεσης/χορήγησης.

2.Προστασία στην Ελλάδα συγκεκριμένων τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας άλλων χωρών: Παρέχονται πληροφορίες για το αν ένας τίτλος/δίπλωμα άλλης χώρας έχει κατατεθεί στην Ελλάδα, ως εθνικός τίτλος, από τον ίδιο καταθέτη ή/και εφευρέτη ή/και βάσει του αριθμού προτεραιότητας.Επιλέγετε το πεδίο:

[Προστασία στην Ελλάδα συγκεκριμένων τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας άλλων χωρών που γνωρίζει ο αιτών]:

[Αντικείμενο προέρευνας*] : Περιγράψτε υποχρεωτικά τα βασικά χαρακτηριστικά του ύπο έρευνα θέματος.Συμπληρώνετε ένα θέμα ανά αίτηση προέρευνας.

    • Για το είδος 1 (1α,1β,1γ) της προέρευνας πρέπει να γίνει πλήρης περιγραφή των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών του υπό έρευνα αντικειμένου/θέματος, για να επιτευχθεί κατά το δυνατόν η επικέντρωση της έρευνας στο συγκεκριμένο αίτημα.
    • Για το είδος 2 της προέρευνας πρέπει να δοθεί ο αριθμός του ξένου τίτλου που γνωρίζει ο αιτών (π.χ. US5627513), για τον οποίο ζητά να βρεθεί τυχόν υπάρχων αντίστοιχος εθνικός τίτλος, βάσει του ιδίου καταθέτη ή/και εφευρέτη ή/και αριθμού προτεραιότητας.

[Επισύναψη σχετικού σχεδίου]: Επισυνάπτετε προαιρετικά το αρχείο του σχετικού σχεδίου το οποίο θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, να μην ξεπερνά σε μέγεθος τα 10 ΜΒ και  να μην είναι κλειδωμένο.

[Λέξεις-κλειδιά που προτείνονται από τον αιτούντα για το υπό έρευνα θέμα]: Συμπληρώνετε προαιρετικά προτεινόμενες λεξεις – κλειδιά.

[Σχετικοί Τίτλοι Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που προτείνονται από αιτούντα για το υπό έρευνα θέμα]: Συμπληρώνετε προαιρετικά προτεινόμενους τίτλους.

Χρονολογικός προσδιορισμός του υπό έρευνα θέματος σε σχέση με την ημερομηνία δημοσίευσης: Συμπληρώνετε προαιρετικά τα  πεδία   [ΑΠΟ]   και   [ΕΩΣ]    , επιλέγοντας ημερομηνίες.

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) “Στατιστικά χρήσης”

Εφόσον το επιθυμείτε,παρακαλούμε απαντήστε στο παρακάτω ερωτηματολόγιο.

[Πώς μάθατε για τις υπηρεσίες τεχνολογικής πληροφόρησης του ΟΒΙ;]: Επιλέγετε από τα παρακάτω:

[Διαδίκτυο]

[Τύπος]

[Εκδηλώσεις ΟΒΙ]

[Φίλους/Συνεργάτες]

[Άλλο]

[Εχετε χρησιμοποιήσει ξανά τις υπηρεσίες αυτές;]: Επιλέγετε:

[ΝΑΙ]

[ΟΧΙ]

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) “Τρόπος Αποστολής Αποτελεσμάτων Προέρευνας”

[Τρόπος Αποστολής Αποτελεσμάτων Προέρευνας (σημειώνεται μία από τις επιλογές)*]: Επιλέξτε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω

[Χαρτί]

[Ψηφιακή Μορφή]

[Ηλεκτρονικά]

 

Επιλέγετε [ΕΠΟΜΕΝΟ]

 

Καρτέλα (Tab) “Πληρωμές”

Το τέλος προέρευνας ανέρχεται στο ποσό των 60 € για αποτελέσματα μέχρι 60 εγγραφές/τίτλους βιομηχανικής ιδιοκτησίας (τίτλους).

[Για αποτελέσματα επιπλέον των 60 εγγραφών/τίτλων, εφόσον κριθεί απαραίτητο,ισχύει χρέωση 2 € για κάθε επιπλέον εγγραφή/τίτλο]: Επιλέγετε από τα παρακάτω:

[ΝΑΙ]

[ΝΑΙ μετά από συνεννόηση]

[ΟΧΙ]

 

Επιλέγετε [ΑΠΟΣΤΟΛΗ]

 

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη όσες φορές θέλετε μέχρι να επιλέξετε [Αποστολή].

Εφόσον επιλέξετε Αποστολή, οδηγείστε αυτόματα στις Υποβληθείσες Αιτήσεις.

Μπορείτε να πληρώσετε αργότερα χωρίς η αίτησή σας να αλλοιωθεί αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι έγκυρη αν δεν ολοκληρωθεί η πληρωμή.

Για να πληρώσετε την αίτηση σας, πρέπει να επιλέξετε το ποσό που βρίσκεται σε μπλε πλαίσιο, στο πεδίο Πληρωμές στις Υποβληθείσες Αιτήσεις.

[Τρόπος πληρωμής]

Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους κάτωθι τρόπους:

    • μέσω web banking σε οποιαδήποτε τράπεζα. Στο περιβάλλον της τράπεζας, επιλέγουμε στη κατηγορία «Πληρωμές», από τη λίστα των διαθέσιμων πληρωμών, την κατηγορία «Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)» και εισάγουμε  τον αντίστοιχο κωδικό πληρωμής RF στο αντίστοιχο πεδίο «Κωδικός Πληρωμής».
    • μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover.(συμφωνώντας με τους όρους χρήσης επιλέγοντας παράλληλα  τον τρόπο πληρωμής).
    • με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass (για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στην τράπεζα σας).

 

*Μέτα την αποστολή της αίτηση σας ,οδηγείστε αυτόματα στις Υποβληθείσες Αιτήσεις, όπου, εάν εκκρεμεί κάποιο τέλος, μπορείτε να τακτοποιήσετε την πληρωμή αυτού.

 

Καρτέλα (Tab) “Οριστικοποιήσεις”

Αφού πραγματοποιηθεί η πληρωμή, επιλέγοντας την αίτησή σας από τις Υποβληθείσες Αιτήσεις, θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της αίτησης.