Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Οδηγίες αποδοχής αίτησης

Ένα από τα τελικά στάδια οριστικοποίησης της αίτησης, αποτελεί και η αποδοχή αυτής από τον/τους καταθέτες.

    • Στην περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται από ένα καταθέτη η αποδοχή της πραγματοποιείται αυτόματα, εφόσον ο κυρίως καταθέτης έχει ήδη ταυτοποιηθεί  κατά την εγγραφή του στο σύστημα.(βλ Οδηγίες εγγραφής χρήστη).
    • Στην περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται από πέραν του ενός καταθέτες, αποστέλλεται email στις διευθύνσεις των λοιπών καταθετών που τους ενημερώνει σχετικά. Στο συγκεκριμένο email εμπεριέχονται και οδηγίες για την ολοκλήρωση της διαδικασία αποδοχής όπως φαίνεται και παρακάτω.

    • Εάν ο καταθέτης δεν είναι εγγεγραμμένος και ταυτοποιημένος στο σύστημα, θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί στη εφαρμογή (βλ Οδηγίες εγγραφής χρήστη) και κατόπιν να εγκυροποιήσει την αίτηση επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο.
    • Εάν ο καταθέτης έχει πραγματοποιήσει ήδη εγγραφή, τότε η αποδοχή ολοκληρώνεται επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο.

Σε αυτό το στάδιο αποστέλλονται και αντίστοιχα email επιβεβαίωσης αποδοχής στον κυρίως καταθέτη.(βλ παρακάτω)

Σημαντική σημείωση 1: Η συμπλήρωση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των λοιπών καταθετών από τον κυρίως καταθέτη θα πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή καθώς σε περίπτωση λανθασμένης συμπλήρωσης, το email δεν θα σταλεί στη σωστή διεύθυνση και έτσι δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποδοχής.

Σημαντική σημείωση 2 :Κυρίως καταθέτης , ορίζεται εκείνος ο οποίος αρχικοποιεί την αίτηση (αυτός που έκανε log in) επομένως, θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσει τα στοιχεία του ως κυρίως καταθέτης.